Pad tot huidige pagina

Professionals: aanbod diensten en producten

Een goede ontwikkeling van de taal, spraak en communicatie is heel belangrijk bij de ontwikkeling van een kind. Het is o.a. belangrijk voor het leerproces op school, om te kunnen begrijpen wat er om je heen gebeurt, om je goed te kunnen uitdrukken, voor het krijgen van vriendjes; kortom voor de zelfredzaamheid van het kind.

De beste leeftijd om taal en spraak te leren ligt tussen 0 en 6 jaar. In deze periode ontwikkelen zich het begrijpen van taal en het praten het makkelijkst. Daarom wordt juist in deze periode de communicatieve ontwikkeling van een kind gevolgd door de preventief logopedist van de GGD. Mocht deze ontwikkeling namelijk niet goed verlopen, dan is dit ook de beste periode om er wat aan te doen.

De preventief logopedist is verbonden aan de Ouder-KindTeams en bezoekt de scholen, voorscholen en kinderopvang van Amsterdam.

De logopedist geeft adviezen aan professionals, verzorgt voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Deskundigheidsbevordering voor professionals

Heeft u behoefte om meer te weten te komen hoe uw professionals kunt ondersteunen bij het leren van spraak en taal, dan kan onze logopedist u daarover informeren. Wij bieden meerdere mogelijkheden aan tot voorlichting en deskundigheidsbevordering.

 • Hoe stimuleert u de spraak- en taalontwikkeling en hoe signaleert u problemen hierin?
 • Hoe bevordert u bijvoorbeeld het oogcontact?
 • Hoe gaan we om met een kind dat niets zegt in de groep?
 • Hoe gaat u om met fouten in de zinsbouw bij meertalige kinderen? Welke fouten zijn hierbij normaal?
 • Welke adviezen geven we aan ouders van kinderen die drie, of zelfs vier talen leren?

Ook kunt u bij ons terecht met vragen over auditieve vaardigheden, voorwaarden voor het lezen en schrijven, verkeerd stem- en/ of mondgedrag.

Mogelijke doelen voor deskundigheidsbevordering

De professionals beschikken over basiskennis van de spraak-taalontwikkeling en herkennen behulp van de signaleringslijst kinderen met mogelijke spraak  taalproblemen. Zij weten hoe ze een kind kunnen aanmelden voor preventieve logopedie (de route).

Wij verzorgen deskundigheidsbevordering op maat. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Ouder-KindTeam

De Ouder- en Kindteams bieden in Amsterdam jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. We werken daarbij nauw samen met diverse partners om zo de beste ondersteuning en hulp te garanderen. De Ouder- en Kindteams zijn dichtbij en werken laagdrempelig. Voor ouders zijn er geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom, met grote zorgen of problemen maar juist ook met kleine vragen of onzekerheden.

Op een Ouder- en kindcentrum werken ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen en logopedisten. Tijdens de periodieke controles op het Ouder- en Kindcentrum worden onder andere zorgen of opvallendheden met betrekking tot de ontwikkeling van het kind besproken. Hieronder kan ook de spraaktaalontwikkeling vallen.

Een kind kan bij twijfel door de  jeugdarts of jeugdverpleegkundige worden doorverwezen naar het logopedisch spreekuur. Ouders kunnen ook  zelf een afspraak maken op het Ouder- en Kindcentrum voor het logopedisch spreekuur.

Hoe werkt het

Ouders ontvangen een uitnodiging voor het logopedisch spreekuur bij hun Ouder-KindTeam. Aan de hand van een gesprek wordt samen met de ouders gekeken naar factoren die een rol spelen bij de taalontwikkeling van het kind. Daarnaast observeert de logopedist het kind in een spelsituatie.

Aansluitend krijgt de ouders advies op maat. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Adviezen (o.a. taalstimulatie) en controle afspraak
 • Advies tot een verwijzing naar  een logopediepraktijk
 • Advies tot verwijzing naar het Audiologisch centrum of VTO- Team

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Video Interactie Begeleiding

Een aantal van de preventief logopedisten is getraind in het geven van video interactie begeleiding om de communicatie van het kind met ouders te versterken en verbeteren. VIB staat voor video interactie begeleiding.

Er worden opnames gemaakt van de interactie tussen ouder en kind. Deze worden door de logopedist bekeken en er worden fragmenten uitgezocht die laten zien waar de actie van de ouders leidde tot een positieve verandering in de communicatie bij het kind.

Vanuit  de gedragswetenschap blijkt uit veel onderzoek dat wanneer het positieve benadrukt wordt, de kans groot is dat dit gedrag zich zal uitbreiden.

Het traject bestaat uit een reeks van 4 huisbezoeken waarbij VIB wordt ingezet om de communicatie te verbeteren en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 2, 5 jaar oud met een VVE indicatie.

Daarnaast is het belangrijk dat zij het Nederlands enigszins machtig zijn en dat de ouders zichzelf verstaanbaar kunnen maken en voldoende Nederlands kunnen begrijpen.

Informeer naar de mogelijkheden en neem hiervoor contact op met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Voorlichting ouders / TOLK

Op uw (voor)school worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In het verlengde hiervan is het mogelijk dat de preventief logopedist van de GGD voorlichting op maat verzorgt. Hierbij kunt u denken aan:

 • Wat is logopedie en wat doet een logopedist op de (voor)school?
 • Communiceren is meer dan taal alleen.
 • Hoe verloopt een normale taalspraakontwikkeling en hoe stimuleer ik die als ouder?
 • Hoe leert mijn kind twee of drie talen?
 • Tot welke leeftijd is het gebruik van een speen of fles verantwoord?

De voorlichtingen hebben een laagdrempelig karakter. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een ‘koffieochtend’. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma TOLK.

Zie voor meer informatie over TOLK ook www.tolkinfo.nl.

Informeer bij de logopedist van uw school naar de mogelijkheden of neem hiervoor contact op met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Kinderdagopvang en voorscholen

Amsterdam kent verschillende voorzieningen voor de opvang van jonge kinderen. In de leeftijd tussen 2 en 4 jaar brengen veel kinderen een deel van de week door op de kinderopvang of voorscholen.

Een goede taalspraakontwikkeling is een voorwaarde voor veel andere ontwikkelingsprocessen van een kind. De vorderingen hierin zijn dan ook van erg belangrijk voor het welzijn, de zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot leren.

De preventief logopedist van de GGD is specialist op het gebied van de mondelinge communicatie. Zij bezoekt regelmatig de kinderopvang en voorscholen. Hierbij biedt ze ondersteuning aan de leidsters om de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Daarnaast bekijkt de preventief logopedist kinderen individueel of in groepsverband.

Bij een bezoek aan de kinderopvang of voorschool let de preventief logopedist op de voorwaarden die nodig zijn voor het leren van taal en spraak. Hierbij kunt u denken aan een goed gehoor, een goed oogcontact, een goede motoriek of een voldoende communicatieve instelling. Belangrijk is dat zij ook nagaat of de taalontwikkeling van de peuters voldoende vordert.

Individuele Observatie

Op verzoek van de leidsters en in overleg met én met schriftelijke toestemming van ouders, kan er een individuele observatie plaatsvinden. De resultaten van de observatie worden met de ouders besproken en er wordt advies gegeven.

Groepsobservatie gericht op de kinderen

Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Er wordt gericht gekeken naar de taal- en spraakontwikkeling etc. van de kinderen. De resultaten worden met de leidsters besproken en indien nodig vindt er een gesprek met ouders plaats.

Groepsobservatie gericht op de vaardigheden van de leidsters

Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig. Leidsters worden geobserveerd en krijgen tip en trucs ten aanzien van bijvoorbeeld taalstimulatie of het signaleren van problemen op het gebied van taal, spraak en mondgedrag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD-logopedist van uw organisatie of met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Screening en onderzoek op indicatie op de basisschool

Screening

Om inzicht te krijgen in de communicatieve redzaamheid van de kleuters biedt de gemeente Amsterdam u voor een deel van de leerlingen een gratis logopedisch onderzoek aan.

Hierbij onderzoekt de preventief logopedist leerlingen op indicatie van de leerkracht, waarbij er onder andere gebruik gemaakt wordt van de Logopedische Screening Amsterdam.

Wilt u meer leerlingen laten screenen of onderzoeken, dan kunt u er als school voor kiezen om dit zelf in te kopen.

Onderzoek op indicatie

Onderzoek op indicatie is uitgebreider en geeft tevens een advies over het aanspreekniveau van een leerling en tips en adviezen in de klas op maat.

Dit ‘onderzoek op indicatie’ voeren wij uit in samenwerking met de leerkracht. Deze meldt het kind met opgave van reden aan, waarna onze logopedist het individueel onderzoekt of zo nodig in de groep observeert.

De conclusie en het logopedisch advies - met de mogelijkheid tot verwijzing - wordt daarna besproken met de ouders en intern begeleider of leerkracht. Als school ontvangt u hiervan een verslag.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD-logopedist van uw school of met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Nieuwkomers

Heeft uw school te maken met nieuwkomers? Dit zijn de kinderen die nog maar net in Nederland wonen en hier nog helemaal hun draai moeten vinden. Zij moeten het eerste jaar hun weg zoeken bij het wennen aan een andere woonomgeving, het leren van de Nederlandse taal, het maken van nieuwe vriendjes en tal van andere nieuwigheden.

Behalve het leren van de taal heeft een aantal kinderen meer moeite om zich de Nederlandse klanken eigen te maken. Ze blijven met een accent spreken of zijn moeilijk verstaanbaar.

Het goed kunnen uitspreken en uit elkaar kunnen houden van de spraakklanken is erg belangrijk bij het (voorbereidend) leesproces. Immers, het is een groot verschil of je te maken hebt met ‘hout’ of met ‘huid’. Voor sommigen blijft het onduidelijk waar de klemtoon zit.

Voor nieuwkomers biedt de GGD de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de auditieve- en de spreekvaardigheidsmogelijkheden van de kinderen. Hiervoor is een aparte screening ontwikkeld, die gebruikt wordt voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd.

Kinderen die hierbij extra oefening kunnen gebruiken, kunnen eventueel een op maat gemaakt programma aangeboden krijgen. Uw leerling leert zo het verschil horen tussen de klanken waar hij of zij moeite mee heeft. Dit kan worden gekoppeld aan het (aanvankelijk) leesproces, waardoor ook dit makkelijker verloopt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van audiomateriaal ondersteund met visueel materiaal. Als het mogelijk is krijgen de kinderen les in groepjes.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD-logopedist van uw school of met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl