Pad tot huidige pagina

Flexibel toezicht

In 2022 is de GGD Amsterdam gestart met flexibel toezicht. Het aantal onderwerpen dat de toezichthouder verplicht in ieder jaarlijks onderzoek moet beoordelen is verminderd. Dit maakt het toezicht minder voorspelbaar en er is hierdoor meer ruimte voor maatwerk.

Het toezicht blijft risicogestuurd. Dat betekent dat wij meer doen waar nodig en minder waar kan. Ook blijven de kwaliteitseisen waar uw kindercentrum aan moet voldoen hetzelfde. Wel kan het gebeuren dat bij een onderzoek andere onderwerpen worden onderzocht dan u misschien gewend bent. Of dat bepaalde eisen juist niet aan bod komen.

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de invulling van het flexibel toezicht. Als toezichthouder vinden wij het belangrijk om zicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang. Daarom hebben wij het flexibel toezicht zo ingericht dat we voldoende zicht hebben op de primaire kwaliteitseisen: pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid en voldoende personeel.

De aanpak is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bij grote en middelgrote organisaties kunnen wij bepaalde onderwerpen op directie- of regioniveau onderzoeken. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Zo krijgen we een beter beeld van de organisatie en aansturing. Ook vermindert dit inspectielast op locatie. Bij kleine organisaties zorgen we dat de primaire kwaliteitseisen bij tenminste een kwart van de vestigingen wordt onderzocht. De resultaten gebruiken we bij de invulling van het toezicht in het volgende jaar.

De invulling van een onderzoek bepaalt de toezichthouder op basis van de specifieke situatie. Aspecten die hierbij meewegen zijn:

  • de inspectiehistorie,
  • kenmerken van de organisatie of het kindercentrum,
  • meldingen en signalen en/of de aangetroffen situatie tijdens het onderzoek.

2022 en 2023 zijn ontwikkeljaren voor het flexibel toezicht. Wij zullen u periodiek informeren over de ontwikkelingen. Vanaf 2024 wordt de werkwijze vastgelegd in gemeentelijk beleid. Meer informatie over flexibel toezicht vindt u op de website van de Rijksoverheid