Arbeidskrapte en naleving

Op 29 november heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over kinderopvang en arbeidskrapte. Hierbij is aangegeven dat toezicht en handhaving rekening houdt met verzachtende omstandigheden of overmacht vanwege het personeelstekort. In onze regio gebeurt dit op twee verschillende manieren:

In Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn heeft het college u geïnformeerd over de afspraken die zijn gemaakt over aangepaste handhaving bij overtredingen die voortkomen uit arbeidskrapte. De GGD kan adviseren onder bepaalde omstandigheden niet handhavend op te treden. Hiervoor zijn de volgende criteria:

  1. U heeft aantoonbaar alle maatregelen genomen die men redelijkerwijs mag verwachten van een professionele kinderopvang
  2. De opvang is voldoende verantwoord binnen de gegeven omstandigheden
  3. Uw werkwijze is inzichtelijk en u registreert wanneer u afwijkt van de kwaliteitseisen
  4. U stemt af met uw oudercommissie en informeert de ouders
  5. U evalueert uw keuzes en stuurt bij waar nodig
  6. U wijkt niet af van essentiële kwaliteitseisen

In Amsterdam zijn (nog) geen afspraken gemaakt. De gemeente werkt samen met de sector aan een plan van aanpak voor de arbeidskrapte. De GGD houdt bij het toezicht rekening met individuele omstandigheden en beschrijft deze in het rapport.

De Brancheorganisatie Kinderopvang en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang hebben voor hun leden een handreiking en een format opgesteld waarmee u een plan van aanpak kunt maken. Hiermee kunt u laten zien welke keuzes u maakt en welke maatregelen u heeft genomen. Wij adviseren om dit te gebruiken. De toezichthouder weegt uw plan van aanpak mee in de afweging om wel of niet handhaving te adviseren. De handreiking en het format vindt u op de websites van de BKo en de BMK.