Speerpunten toezicht 2022

In 2021 heeft de toezichthouder extra aandacht besteed aan de controle van de juistheid en echtheid van diploma’s; de implementatie, evaluatie en bijstelling van het veiligheids- en gezondheidsbeleid; de omgang met hitte, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de doorlopende ontwikkellijn.

In 2022 heeft de GGD de volgende speerpunten:

  • Voldoende gekwalificeerd personeel: door de coronamaatregelen en de arbeidskrapte staat de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel onder druk. De GGD vindt het daarom belangrijk om goed zicht te houden op deze kwaliteitseis. De GGD beoordeelt daarom bij ieder onderzoek de beroepskracht-kind-ratio. Bij afwijkingen beoordeelt de toezichthouder de aard, ernst en omstandigheden van de afwijking.
  • Stabiliteit en kwaliteit in afwijkende omstandigheden: een tekort aan personeel en een hoger verzuim door ziekte en quarantaine is van invloed op de stabiliteit op de groep. Er is meer inval en mogelijk is niet altijd de vaste beroepskracht aanwezig. Ook gaan kinderen misschien vaker naar een andere stam- of basisgroep. De toezichthouder let dit jaar extra op hoe u in deze situaties zorgt dat de opvang toch voldoende stabiel en veilig is voor de op te vangen kinderen. Hierbij kijken wij ook naar de maatregelen die u neemt om te zorgen dat tijdelijk personeel op de hoogte is van uw beleid en bijzonderheden van de kinderen.
  • Stimuleren van spel en opdoen van ervaringen: de pedagogische kwaliteit is een vast onderdeel van alle onderzoeken. Dit jaar letten we bij een deel van de voorzieningen extra op de mogelijkheden die kinderen hebben om (leer)ervaringen op te doen. Hierbij kijken wij naar het pedagogisch handelen van beroepskrachten, maar ook naar de groep, het spelmateriaal, het activiteitenaanbod en de inrichting. Is er sprake van een rijke en uitdagende speel(leer)omgeving? Ook kijken wij naar de mogelijkheden voor risicovol spel.
  • Ventilatie en luchtkwaliteit: een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van jonge kinderen. Door corona is het belang van goede ventilatie nog duidelijker. De toezichthouder let daarom extra op hoe u zorgt voor een goede ventilatie in uw kindercentrum. Hierbij beoordelen wij of u voldoende inzicht heeft in de luchtkwaliteit in uw kindercentrum en welke maatregelen u neemt bij knelpunten. Ook letten wij op het luchten en ventileren in de praktijk door uw personeel.