Pad tot huidige pagina

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), ofwel meisjesbesnijdenis, is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Meisjesbesnijdenis of VGV is een bijzondere vorm van kindermishandeling die ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt, zowel lichamelijk als geestelijk.
Sinds 1993 is VGV in Nederland bij wet verboden. Dit geldt voor alle verschillende vormen van VGV. In 2006 heeft de overheid deze wetgeving aangescherpt door ook het uitvoeren van VGV in het buitenland strafbaar te stellen.

Gezondheidsrisico's van VGV

De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is bij VGV groot, zowel tijdens de ingreep als ook daarna. Meisjes kunnen tijdens de ingreep veel bloed verliezen en zelfs aan de besnijdenis overlijden. Veel vrouwen houden hun leven lang pijn en klachten door de besnijdenis. VGV kan ook psychische klachten en seksuele problemen veroorzaken. Ook zijn bevallingen bij besneden vrouwen vaak gecompliceerd. Bij infibulatie komen de meeste klachten voor.

Veel vrouwen die besneden zijn ervaren klachten, maar weten niet dat deze klachten veroorzaakt kunnen zijn door een besnijdenis. Daarom schakelen ze daardoor vaak geen hulp in. Het feit dat klachten niet gerelateerd worden aan de besnijdenis, maakt een gesprek over niet-besnijden moeilijk.
Wanneer vrouwen wel de relatie leggen tussen besnijdenis en gezondheidsrisico’s, is een gesprek mogelijk over het niet accepteren van VGV in Nederland.

De aanpak van VGV binnen Amsterdam

In Amsterdam verblijven ongeveer 14.000 meisjes in de leeftijd van 0-19 jaar die (of waarvan de ouders) afkomstig zijn uit een land waar veel meisjes en vrouwen besneden worden. Dit betekent dat ongeveer 14.000 meisjes in Amsterdam het risico lopen besneden te worden.

In Amsterdam zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de verschillende ketenpartners rond de preventie en vroegsignalering van VGV en het vervolgtraject na signalering.
Hierbij is aangesloten bij de lokale keten van huiselijk geweld/kindermishandeling. Betrokken partijen in de keten zijn onder meer de jeugdgezondheidszorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

Rol van JGZ

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam vormt een belangrijke schakel in deze samenwerking en zet zich actief in om VGV te voorkomen en te bestrijden. Wanneer ouders van een dochter (in de leeftijd van 0-19 jaar) afkomstig zijn uit een VGV risicoland, wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt en een inschatting gemaakt of het meisje een risico loopt om besneden te worden.

Ook de betrokken doelgroepen, welke veelal georganiseerd zijn in zelforganisaties, zetten zich in voor preventie van VGV en spelen een belangrijke rol in de keten. Sleutelpersonen uit deze organisaties zijn geschoold in het onderwerp. Zij zijn getraind in het geven van voorlichting ten behoeve van de preventie van VGV.

Nazorgspreekuur voor vrouwen die besneden zijn (VGV)

Vrouwen die genitaal besneden zijn kunnen voor medische en of psychologische nazorg terecht bij de VGV nazorgspreekuren van de GGD. De nazorg start met een gesprek met een speciaal opgeleide verpleegkundige. In dit gesprek wordt gekeken welke vragen en of gezondheidsklachten de vrouw ervaart en wordt een plan gemaakt voor vervolgstappen.
Indien nodig verwijst de verpleegkundige de vrouw naar een (medisch) specialist, zoals een gynaecoloog, uroloog, psycholoog-seksuoloog NVVS en/of een bekkenbodemfysiotherapeut die ervaring met het onderwerp heeft.

Het gesprek vindt op de polikliniek Gynaecologie van het OLVG West (Jan Tooropstraat 164, route 22) of bij de GGD Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 100, verdieping 1A) plaats.
Voor meer informatie, intercollegiaal overleg of het maken van een afspraak zijn wij te bereiken op 06 8279 9575 of vgv@ggd.amsterdam.nl

Bijeenkomst Meisjesbesnijdenis 2022

Sociale Kaart Meisjesbesnijdenis

De verschillende zelforganisaties en overige ketenpartners in Amsterdam staan in de Sociale Kaart Meisjesbesnijdenis / VGV Amsterdam-Amstelland (PDF, 196 kB)

Huisartsen

Landelijk Informatie- & Adviespunt Pharos

Focal point meisjesbesnijdenis (onderdeel van Pharos) voor consultatie, informatie en advies.
Website: www.pharos.nl/focal point