Pad tot huidige pagina

GGD Amsterdam ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

13 december 2022

Op 8 december tekende GGD Amsterdam de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Namens de directie zette Fred Woudenberg (hoofd Leefomgeving) een handtekening. Deze Green Deal vormt de kapstok voor het verduurzamen van onze eigen organisatie én voor het aankaarten van gezondheidsrisico’s en -kansen vanuit de publieke gezondheid.

Klimaat en gezondheid

De gezondheid van de mens is afhankelijk van de gezondheid van haar leefomgeving. De WHO noemt klimaatverandering de grootste bedreiging van de volksgezondheid in de 21e eeuw. De opwarming van de aarde veroorzaakt o.a. hittestress, verspreiding van tropische infectieziekten, meer allergieën, verslechterde water- en luchtkwaliteit, en mentale stress. Ook kunnen de effecten van klimaatverandering leiden tot grootschalige conflicten en wereldwijde voedsel- en drinkwatertekorten. Bij al deze risico’s zullen de kwetsbaarste mensen het hardst geraakt worden. Aan de andere kant biedt de aanpak van klimaatverandering ook kansen voor gezondheid. Denk aan plantaardige voeding, actievere mobiliteit en schonere lucht.

Paradox van de gezondheidszorg

De paradox is dat de zorgsector zélf verantwoordelijk voor 7% van de CO¬2-uitsoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffenverbruik in Nederland. Via de Green Deal Duurzame Zorg (hierna: GDDZ) werkt de sector samen met de Nederlandse overheid aan het terugdringen van haar eigen milieu-impact. In mei van dit jaar ondertekende onze directeur José Manshanden al de 2.0 versie van de GDDZ, als eerste GGD van Nederland.

Meer aandacht voor preventie, concretere doelen

Op 4 november 2022 verscheen de 3.0 versie van de GDDZ. Deze versie is breder én concreter dan de 2.0 versie. Zo kreeg het thema preventie een centrale plek. De duurzaamste zorg is immers de zorg die niet geleverd hoeft te worden. Ook is er een thema toegevoegd over kennisontwikkeling en maatschappelijke pleitbezorging vanuit de sector. Tenslotte zijn er per thema en per type organisatie concrete doelen geformuleerd. De gehele GDDZ- tekst is hier te lezen.

Van ‘willen’ naar ‘doen’

José Manshanden, directeur GGD Amsterdam, zegt over deze nieuwe deal: “Ik vind het weer een mooie stap vooruit. Het helpt onze organisatie - en de sector publieke gezondheid – om van ‘willen’ naar ‘doen’ te gaan. De nieuwe thema’s in de deal sluiten inhoudelijk goed aan bij de visie en het werk van de GGD-en.”

Maatschappelijke pleitbezorging

GGD Amsterdam spant zich in om ook andere partijen binnen de sector publieke gezondheid mee te krijgen in de GDDZ 3.0. Niet alleen om de milieu-impact van de sector terug te dringen, maar ook om als sector de relatie tussen klimaat en gezondheid actief onder de aandacht te brengen, en de argumenten van gezondheidsrisico’s en -kansen in te zetten voor het versnellen en verstevigen van klimaatbeleid.