Pad tot huidige pagina

Invoering wet verplichte GGZ per 1 januari 2020

24 december 2019

Per 1 januari 2020 gaat de wet verplichte GGZ in. De GGD in Amsterdam staat klaar om deze wet uit te voeren. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, de zorg en ondersteuning daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanaf 1 januari kan de verplichte behandeling ook thuis plaatsvinden.

Maakt u zich ernstig zorgen over iemand?

Binnen de wet verplichte GGZ is geregeld dat burgers kunnen melden als zij zich ernstig zorgen maken over iemand of een situatie. Dit kan bij het Advies- en meldpunt Openbare GGZ van de GGD Amsterdam.

Wat gebeurt er na een melding?

Na uw melding onderzoekt de GGD of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen in een onveilige situatie brengt, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker eerst vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Uiteindelijk beslist een rechter of verplichte zorg wordt opgelegd.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan krijgt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Op basis van deze uitkomst zal de aanvraag van de zorgmachtiging wel of niet naar de officier van justitie gaan.  Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak verder onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

Wat gebeurt er bij acuut gevaar?

Bij acute psychiatrische crisis belt u 112. Na uw melding kan op basis van de wet verplichte GGZ onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt na een beoordeling door een psychiater. Een psychiater stelt hiervoor een medische verklaring op die binnen 18 uur ter beoordeling wordt voorgelegd aan een rechter.