Pad tot huidige pagina

Luchtkwaliteit in Amsterdam in 2020 sterk verbeterd

17 mei 2021

De Amsterdamse luchtkwaliteit in 2020 is sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Fijn stof (PM10 en PM2.5), roet en stikstofdioxideconcentraties zijn lager dan in 2019 en daarvoor.

De grootste daling is zichtbaar bij luchtverontreinigende componenten die sterk aan de uitstoot van het verkeer zijn gerelateerd zoals stikstofdioxide en roet.

Ander goed nieuws is dat in Amsterdam voor de eerste keer dat op alle meetstations aan de gezondheidskundige advieswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie is voldaan. Ook aan de advieswaarde voor het daggemiddelde werd op alle meetstations voldaan. 
Het is de eerste keer dat er geen jaargemiddelde stikstofdioxideconcentraties boven de gezondheidskundige advieswaarde zijn gemeten. In 2019 gebeurde dit nog op 14 meetpunten. Dat was 10% van het totaal. Tenslotte is de hoeveelheid ultrafijnstof afkomstig van Schiphol is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019.

Coronacrisis en luchtkwaliteit

De maatregelen rondom het coronavirus en de daarmee samenhangende afname van economische activiteit in binnen- en buitenland en met name de afname van het verkeer in de stad hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in 2020.
Het is belangrijk dat de luchtkwaliteit ook na de coronacrisis verder blijft verbeteren. Voor de gezondheid blijft het daarom belangrijk om door te gaan met de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam zoals deze zijn afgesproken in het Actieplan Schone Lucht. De maatregelen uit dit Actieplan zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Amsterdam in 2030 voldoet aan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO.

Het volledige rapport: Meetresultaten luchtkwaliteit Amsterdam 2020.

Monitoring luchtkwaliteit in Amsterdam

Amsterdam brengt jaarlijks - structureel - op twee manieren de luchtkwaliteit in beeld. Wij gebruiken de Landelijke monitoring van de luchtkwaliteit door het RIVM. Aanvullend op de landelijke monitoringssystematiek heeft Amsterdam een lokaal meetnet luchtkwaliteit. Dit lokale meetnet wordt beheerd door de GGD Amsterdam. De hier gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op het lokale meetnet van de GGD.