Pad tot huidige pagina

Samen werken aan schone lucht Amsterdam - Project Air View

13 juli 2021

Goed meten van de luchtkwaliteit en innovaties in die meetmethoden hebben in Amsterdam hoge prioriteit. De gemeente Amsterdam heeft samengewerkt met Google en de Universiteit Utrecht in het Project Air View. In dit project is vanaf mei 2019 gedurende negen maanden de luchtkwaliteit in de stad gemeten met twee Google Street View-auto's die waren uitgerust met speciale meetsystemen. Hierdoor was het mogelijk om de luchtkwaliteit in iedere straat in Amsterdam te meten.

Bekijk de interactieve kaart bij Google

Bekijk hier de video:

Deze inzichten op straatniveau, op zowel drukke als minder drukke wegen, vormen een aanvulling op de metingen van de vele vaste meetpunten die Amsterdam al heeft.  Tevens bood het project de mogelijkheid om snel voor een groot gebied componenten van luchtverontreiniging in kaart te brengen die nu niet routinematig in kaart worden gebracht zoals bijvoorbeeld ultrafijnstof en roetdeeltjes.

Inzichten en conclusies

De methode van Project Air View is niet geschikt om overschrijdingslocaties van de wettelijke normen voor luchtkwaliteit, de zogenaamde “Europese grenswaarden” te inventariseren. Dit is uitdrukkelijk ook niet het doel geweest van het project. Doel was om te kijken of met een nieuwe meettechniek, in dit geval rondrijdende auto’s, het mogelijk is om de luchtkwaliteit te meten

De meetresultaten laten in het algemeen hogere concentraties zien dan de concentraties zoals die worden geïnventariseerd door het NSL-model van het RIVM en de metingen van het RIVM en de GGD. Dit komt omdat er midden op de weg gemeten is. Regelgeving schrijft voor dat de luchtkwaliteit moet worden geïnventariseerd op 10 meter afstand van de rand van de weg of op de gevel indien deze zich bevindt op minder dan tien meter van die rand. Dit heeft te maken met het feit dat mensen zich relatief korte tijd midden op de weg bevinden en het vanuit gezondheidskundig oogpunt relevanter is om te weten hoe de luchtkwaliteit is op locaties waar mensen langduriger verblijven.

Voor het toetsen van de Amsterdamse ambitie om voor de luchtkwaliteit vanaf 2030 te voldoen aan de advieswaarden luchtkwaliteit die de World Health Organization (WHO) voorschrijft, is de Project Air View-methode niet geschikt. Amsterdam heeft de monitoring van deze ambitie namelijk direct gekoppeld aan de monitoring door het RIVM.

Het belang van Project Air View is vooral gelegen in toepassing van de methode in steden of gebieden die geen goed beeld van de luchtkwaliteit hebben. Amsterdam heeft echter wel al een goed beeld van de luchtkwaliteit dankzij gebruik van de (landelijke) monitoringsystematiek van het RIVM en het uitgebreide lokale meetnet van de GGD Amsterdam. Het feit dat Amsterdam een goed beeld heeft van de luchtkwaliteit was juist een reden waarom Project Air View de exercitie graag in Amsterdam wilde uitvoeren, mede om de eigen waarnemingen te kunnen valideren en toetsen.

Meerwaarde

De meerwaarde van het Project Air View voor Amsterdam is gelegen in het feit dat nu breed in de stad ook andere stoffen, waaronder ultrafijnstof, zijn gemeten dan die in de standaardmethodes. Deze andere stoffen zijn ook van belang voor de gezondheid.

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft grote impact op onze gezondheid. Schone lucht is daarom belangrijk voor alle Amsterdammers. Zo leven Amsterdammers gemiddeld een jaar korter dan gemiddeld door het inademen van vervuilde lucht. Een aanzienlijk deel van ons leven vindt bovendien plaats in de buitenlucht. Zo vindt in Amsterdam, fietsstad bij uitstek, zo’n 36% van het verkeer plaats per fiets.

Links

De kaarten en gemodelleerde data zijn vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar via de website van Universiteit Utrecht: https://www.uu.nl/onderzoek/dossiers/luchtkwaliteit en Google Environmental Insights Explorer (EIE): https://www.google.com/earth/outreach/special-projects/air-quality/