Pad tot huidige pagina

Stikstofdioxideconcentratie sterk gedaald in 2020

28 januari 2021

De jaargemiddelde stikstofdioxide concentraties zijn in 2020 zeer sterk gedaald en dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit in Amsterdam en de gezondheid van de Amsterdammers. Deze daling hangt echter sterk samen met de coronacrisis en is naar verwachting voor een deel van tijdelijke aard.

In Amsterdam meet de GGD de stikstofdioxide-  of NO2-concentratie op een groot aantal plekken, verspreid over de stad. Dit gebeurt met zogenaamde Palmes buisjes, in aanvulling op de automatische meetstations. Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Een eerste beschouwing van de meetresultaten laat het volgende zien:

  • De stikstofdioxideconcentraties in 2020 zijn zeer sterk gedaald ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren.
  • In 2020 waren er geen meetpunten waar de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO van 40 microgram/m3 werd overschreden. In 2019 gebeurde dit nog op 12 locaties langs binnenstedelijke wegen en op 2 meetlocaties langs de snelweg.
  • Op de drukke straten zijn de grootste dalingen gemeten vergeleken met 2019.

De afgelopen jaren daalt de stikstofdioxideconcentratie in de stad door alle maatregelen die Amsterdam neemt in het kader van het Actieplan Schone Lucht. Een verbetering van de stikstofdioxide concentraties als in 2020 is echter niet eerder vertoond. Een belangrijke verklaring voor de grote daling ligt in de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden en de daarmee samenhangende afname van het verkeer. De resultaten illustreren wat de effecten zijn van minder verkeer.

Met betrekking tot stikstofdioxide is 2020 een gunstig jaar geweest voor de luchtkwaliteit in Amsterdam. Het ligt in de lijn der verwachting dat de luchtkwaliteit in de jaren tot 2030 verder zal verbeteren, maar mogelijk zal 2021 een (tijdelijke) verslechtering van de luchtkwaliteit laten zien ten opzichte van het bijzondere coronajaar 2020. Dit omdat we kunnen verwachten dat de economische bedrijvigheid zal toenemen en daarmee het aantal vervoersbewegingen in de stad.

Verdere duiding van de meetresultaten, trendanalyses, en ook de jaargemiddelde fijnstofconcentraties en andere componenten zullen in de GGD jaarrapportage luchtkwaliteit worden beschreven. Dat rapport verschijnt in de komende maanden.

Meer weten over de cijfers? U vindt alles op maps.amsterdam.nl/no2.