Training Handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik voor jeugdzorgwerkers

13 en 27 maart en 17 april 2023

Sinds juni 2005 werken diverse organisaties in Amsterdam samen in het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM). In dit multidisciplinaire team worden adviesvragen besproken van professionals die seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie vermoeden. De slachtoffers zijn kinderen of jongeren (onder de 18 jaar) of volwassenen met een verstandelijke beperking. Doel van de besprekingen is professionals te adviseren over de aanpak ten aanzien van het slachtoffer, de dader/pleger en eventueel andere betrokkenen.

Uit de wekelijkse casuïstiekbesprekingen van het ASM blijkt dat het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel misbruik belangrijke aandachtspunten zijn voor hulpverleners. Hulpverleners geven regelmatig aan zichzelf onvoldoende toegerust te vinden om de problematiek adequaat aan te pakken. Scholing van jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers is daarom belangrijk.

Opzet training

Het scholingsprogramma is gericht op het leren omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik en beslaat drie dagen waarvan een gedeelte e-learning is. De e-learning is ondergebracht bij het platform: A New Spring. Dat betekent dat deelnemers naast het lezen van de literatuur en het volgen van de trainingsdag per dag nog twee uur werken in het platform. Dit door in te loggen via mailadres met wachtwoord.
De e-learning is opgebouwd uit lesmateriaal, illustraties (beeldmateriaal) met vragen, een kennistoets en verschillende inleveropdrachten die door de trainer worden beoordeeld.

Trainers

Data en tijden

Maandagen 13 en 27 maart en 17 april 2023. Er wordt gewerkt van 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur. De laatste twee uur zijn via e-learning wat je direct aansluitend kunt volgen of op een ander moment dat het beter uitkomt.

Locatie

De training vindt plaats in de Querido-zaal van de GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100 te Amsterdam.

Accreditatie

33,60 registerpunten voor het opleidingstraject voor in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Randvoorwaarden

Voor deze training gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Deelnemers zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen.
 • Deelnemers hebben vooraf hun leerdoelen geformuleerd.
 • Deelnemers zijn bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en in staat tot zelfreflectie.

De training is gericht op het uitbreiden van het handelingsrepertoire. Uitgangspunt hierbij is het competentiemodel: het werken met de deskundigheid en ervaring die de deelnemer al heeft. De training wordt afgestemd op de vraag van de deelnemers.

Doelen

 • Kennis hebben over de “normale” seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren
 • Vaardigheden hebben om met ouders, kinderen en jongeren over seksualiteit te praten
 • Kennis hebben over de belangrijkste aspecten van seksueel misbruik (kwantitatieve gegevens over plegers en slachtoffers, veroorzakende en in stand houdende factoren, gezinsdynamiek en gevolgen)
 • Inzicht hebben in eigen normen en waarden, (tegenoverdrachts)gevoelens rondom deze problematiek
 • Kennis hebben over het signaleren van mogelijk seksueel misbruik
 • Inzicht hebben in “drempels” die het moeilijk maken mogelijk seksueel misbruik te signaleren
 • Kennis hebben over (gedrags)problemen als gevolg van seksueel misbruik
 • Vaardigheden ontwikkelen om deze (gedrags)problemen te hanteren, gerelateerd aan de leeftijd van het kind
 • Vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het bespreekbaar maken van een vermoeden van seksueel misbruik met het kind en de ouder(s)
 • Vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het inventariseren van mogelijke grensoverschrijdingen bij jongeren en opvoeders (bed- en badgewoontes, getuige zijn van enz.)
 • Kennis hebben van en rekening kunnen houden met culturele aspecten in het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik
 • Kennis hebben van de behandelmogelijkheden bij problemen na seksueel misbruik en vaardigheden hebben om het gezin te motiveren voor hulp

Programma

Dag 1: Normale seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik

Face to face van 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur:

 • Welkom, kennismaking en leerdoelen
 • Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Praten met ouders over seksuele ontwikkeling en opvoeding
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Belangrijkste aspecten van seksueel misbruik
 • Evaluatie en afronding

E-learning van 15.00-17.00 uur

 • Kennistoets over de seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Voorbereiding dag twee

Dag 2: Omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik

Face to face van 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur:

 • Welkom en bespreking e-learning
 • Signaleren: wat zijn signalen en hoe herken je ze?
 • Objectivering van signalen en concreet maken van een vermoeden
 • Bewustwording van belemmeringen in het signaleren en handelen
 • Bespreekbaar maken van vermoedens
 • Theorie over geheimhouding
 • Afronding

E-learning van 15.00-17.00 uur

 • Opdracht signaleren a.d.h.v. casus –inleveropdracht
 • Illustratie gespreksvoering met (pleeg) ouders en bijbehorende vragen
 • Illustratie praten met kinderen en bijbehorende vragen

Dag 3: Gespreksvoering, gevolgen en behandeling van klachten na seksueel misbruik

Face to face van 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur:

 • Welkom en bespreking e-learning
 • Theorie en oefenen gespreksvoering onthulling
 • Theorie gezinsdynamiek na onthulling
 • Gevolgen van seksueel misbruik op de ontwikkeling van kinderen
 • Behandeling van klachten na seksueel misbruik
 • Theorie en oefenen gespreksvoering verwijzing
 • Evaluatie en afronding

E-learning van 15.00-17.00 uur:

 • Verschillende illustraties over gevolgen van seksueel misbruik en bijbehorende vragen
 • Verschillende illustraties over behandeling van klachten na seksueel misbruik en bijbehorende vragen
 • Opdracht motiveren en verwijzen eigen casus-inleveropdracht
 • Evaluatie

Schrijf je in!