Kort nieuws InZicht maart 2021

Regioaanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vernieuwd

Veiligheid voor elkaar, Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld. De vernieuwde aanpak is uitgewerkt in drie speerpunten. Speerpunt 1 gaat ervan uit dat inwoners in de toekomst eerder geweld herkennen, signaleren en melden.

“We betrekken alle inwoners van de regio bij deze aanpak, door ze te vragen om samen met ons het taboe rond het praten over veiligheid te doorbreken”, zegt wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport Simone Kukenheim.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt ook de noodzaak van een integrale aanpak. Werkloosheid, armoede of psychische problemen vergroten de kwetsbaarheid. Nu komt het merendeel van de meldingen van geweld nog bij de politie vandaan. Speerpunt 2 is erop gericht om geweld te voorkomen, door professionals bij de aanpak te betrekken die direct contact hebben met deze risicogroepen. Dit zijn bijvoorbeeld leraren, behandelaars bij de volwassenen-GGZ, huisartsen en de wijkteams. Op dit moment wordt nog onvoldoende het geweld binnen een gezin blijvend opgelost. In 55% van de gevallen is het geweld na 2 jaar nog steeds niet gestopt.

Met speerpunt 3 krijgen de professionals die betrokken zijn bij het gezin meer mogelijkheden om geweld te stoppen en structureel op te lossen. Dit aanbod moet in de buurt laagdrempelig beschikbaar zijn, en direct kunnen worden geïntensiveerd met aanvullende zorg. De ondersteuning stopt pas als er structurele veiligheid is bereikt. Zo kunnen de cirkels van geweld binnen en tussen generaties worden doorbroken.

Vernieuwd diagnostiekprotocol online!

Werk jij met kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt?

Gebruik dan nu het vernieuwde protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten. Dit protocol helpt je om zorgvuldig diagnostisch onderzoek te doen, zodat een optimale behandeling kan worden ingezet.

Het protocol is voor verwijzers, behandelaren en onderzoekers. Het protocol is nu nog meer toegespitst op werken met DSM-5. Het is bijgewerkt met recente informatie, inzichten en beschikbare instrumenten. Daarnaast is aandacht besteed aan de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. Je kunt het protocol gratis downloaden van de website van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma: ntvp.nl

Hoe help jij als professional, ouder en school sexting te voorkomen?

Maak gebruik van de wegwijzer Seksualiteit Online. Hierin staat advies voor scholen en ouders om te voorkomen dat jongeren seksueel getinte berichten, foto’s of video’s zonder toestemming doorsturen. En stappenplannen als jongeren die berichten of beelden al hebben gedeeld (shame sexting).

De ministeries van OCW, VWS en JenV samen met Rutgers, Halt, EOKM, School & Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) hebben de ‘Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting’ gemaakt voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Gratis te downloaden via wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.