Pad tot huidige pagina

Melden calamiteit voor (zorg)aanbieders Wmo

Meldingsplicht

Op grond van artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn zorgaanbieders verplicht calamiteiten en geweldsincidenten die zich hebben voorgedaan bij de verstrekking van de voorziening onverwijld te melden aan de toezichthouder Wmo.

Wat houdt onverwijld melden in?

Een calamiteit of geweldsincident moet u binnen 3 werkdagen bij de toezichthouder melden. Als nog niet duidelijk is of er sprake is van een calamiteit, doet u dan alsnog een melding bij de toezichthouder.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Nadat u het digitale formulier heeft verstuurd ontvangt u van de toezichthouder een automatische ontvangstbevestiging. De toezichthouder neemt uiterlijk de volgende werkdag contact met u voor het bespreken van de vervolgstappen. Indien duidelijk sprake is van een calamiteit conform de wetgeving, dan zal u gevraagd worden binnen een termijn van zes weken aan te tonen dat het proces voorafgaand, tijdens en na de gebeurtenis is onderzocht en dat eventuele verbetermaatregelen zijn opgesteld.

Wanneer is sprake van een calamiteit of geweldsincident?

In de regio Amsterdam-Amstelland wordt onder een calamiteit/ geweldsincident het volgende verstaan, namelijk:

  • een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid;
  • dan wel waarbij handelen van de cliënt heeft geleid tot een ernstig schadelijk gevolg voor de dood van een hulpverlener in de uitvoering van zijn hulpverlening, dan wel tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een omstander.

Bij calamiteiten valt te denken aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen als:

  • een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide;
  • elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt, of van een ander, als gevolg van het handelen van een hulpverlener of cliënt;
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag door een  cliënt, hulpverlener, of door hulpverlener en cliënt.

Daarnaast valt ook te denken onverwachte gebeurtenissen die mogelijk kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid en/of maatschappelijke onrust.

Bij twijfel over of een gebeurtenis moet worden gemeld kunt u contact opnemen met de toezichthouder via onderstaande gegevens. Vermeld hierbij dat het gaat om een mogelijke calamiteit in het kader van de Wmo. Ook voor overige meldingen of signalen kunt u contact opnemen met de toezichthouder via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Toezichthouder Wmo:

Toezichthouder Wmo, GGD Amsterdam:

  • Tijdens kantooruren: (020) 555 5581
  • Na kantooruren: bel het algemene nummer (020) 555 5555

Bij wie moet ik melden wanneer meerdere toezichthouders/inspecties betrokken zijn?

Het kan voorkomen dat een calamiteit moet worden gemeld bijvoorbeeld in het kader van zowel de Wkkgz als de Wmo. In dit geval raden wij u aan de melding bij alle betrokken toezichthouders/inspecties te doen, dit kunt u tevens aangeven op het meldingsformulier. In geval van dubbele ontvankelijkheid stemmen de toezichthouder en inspecties de werkzaamheden op elkaar af. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Melden als (zorg)aanbieder

Wilt u melding doen van een calamiteit of geweldsincident, vul dan onderstaand formulier in. U dient hiervoor te beschikken over het KvK-nummer waarmee de instelling is ingeschreven in het Handelsregister.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

> Meldingsformulier calamiteit of geweldsincident