Pad tot huidige pagina

Zorg en overlast

10 mei 2019

De afdeling Vangnet van de GGD bemoeit zich met Amsterdammers in een sociaal maatschappelijke of psychische crisis. Het kan gaan om verslaving, psychiatrische ziekten en gedragsstoornissen.

Man slaapt op bankje op straat

Vaak is de problematiek acuut. Soms bestaan de problemen al langer maar zijn ze niet eerder gesignaleerd. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet of is de cliënt uit het oog verloren of kan nog geen adequate behandeling te bieden.

De cliënten hebben uiteenlopende problemen zoals verslaving, psychiatrische ziekten en gedragsstoornissen of een combinatie hiervan. Daarnaast zijn er vaak problemen met financiën en huisvesting.

Vangnet voert de volgende werkzaamheden uit:

  • 24-uurs crisisopvang voor de politie
  • Afhandeling meldingen Zorg en Overlast voor de stadsdelen
  • Zorgcoördinatie Zorgwekkende Zwerfjongeren
  • Hygiënisch Woningtoezicht
  • Psychosociale Hulp bij Ongevallen en Rampen
  • Coördinatie Winteropvang voor daklozen
  • Administratieve afhandeling bij inbewaringstelling (IBS-registratie) voor acute gedwongen opnames in de psychiatrie
  • Inzet bij middelengerelateerde evenementen (bijvoorbeeld dance events waarbij een hoge kans aanwezig is op risicovol drugsgebruik)
  • Zorg voor veelplegers en hulpbehoevenden, waaronder veelplegers met een psychiatrische aandoening die eventueel in aanmerking komen voor gedwongen behandeling
  • Veldregie ten behoeve van patiënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Vangnet werkt samen met externe instanties, voornamelijk de GGZ, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en de politie.

Bemoeizorg

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) komt via meldpunten en/of burgers in contact met cliënten die hier meestal niet om vragen. Hier wordt bemoeizorg geboden.
De SPV inventariseert de problematiek en matcht deze met de reguliere zorg. Het besluit over de noodzakelijke zorg/behandeling wordt genomen door de behandelende SPV van Vangnet.

Naast verwijzing naar de juiste reguliere zorginstanties heeft Vangnet ook een controlerende rol. Er wordt nagegaan of cliënten zich aan de afspraken houden en ook daadwerkelijk in de zorg terecht zijn gekomen.
De afgelopen jaren is gebleken dat er ook in de reguliere zorg sprake is van een cultuurverandering: van afwachtend naar actief betrokken.

Contactgegevens Vangnet