Opleiding Arts M&G 2e fase

12 maart 2020

Algemeen

Voor wie? Profielartsen jeugdgezondheidszorg en tuberculosebestrijding in dienst bij de GGD Amsterdam

Specialisme: Arts Maatschappij & Gezondheid

Profiel: n.v.t.

Opleidingsinrichting: GGD Amsterdam, Jeugdgezondheidszorg en infectieziekten/team tuberculosebestrijding, in samenwerking met NSPOH

Locatie werkplek: locaties van JGZ in Amsterdam; voor tuberculosebestrijding: backoffice Amsterdam en frontoffices in Noord-Holland en Flevoland

Stageopleider: verschillend

Contactpersoon: JGZ: Yvonne Hazeveld, manager 020 555 5209; Tuberculosebestrijding: Wieneke Meijer, teamhoofd tuberculosebestrijding

Opleidingsduur: 2 jaar cursorisch onderwijs, praktijkopleiding afhankelijk van aanstelling

Aantal plaatsen: Per jaar wordt bepaald hoeveel opleidingsplaatsen aangevraagd worden.

Organisatie

De GGD Amsterdam is een erkende opleidingsinrichting 1e en 2e fase en leidt artsen op tot specialisten Maatschappij & Gezondheid (jeugdarts KNMG/tuberculose arts KNMG/ arts M&G). Daarnaast is de GGD Amsterdam deelnemer in de Academische Werkplaats, organiseert zij symposia en leergangen Arts Maatschappij & Gezondheid.

De GGD Amsterdam verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor jeugdigen van 0- 18 (23) jaar in de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vanuit 28 locaties verspreid over het zorggebied werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, logopedisten en medewerkers van het planbureau. Het cluster JGZ heeft circa 440 medewerkers.

De GGD Amsterdam is backoffice voor de tuberculosebestrijding voor Noord Holland en Flevoland; de vier artsen werken ook nauw samen met de 2 tuberculose- artsen van de provincie Utrecht ; samen vormen zij de tuberculose regio Noord West.

Doelstelling

Het doel van de praktijkopleiding van de GGD Amsterdam is te beschikken over artsen die voldoen aan de betreffende registratie in het sociaal geneeskundig specialistenregister. Dit doel wordt bereikt door het aanbieden van een adequate praktijkopleiding en -begeleiding van de aios.

Voor de tuberculosebestrijding dient de opleidingsplaats in Amsterdam ook het landelijk belang te voorzien in voldoende , regionaal werkende tuberculoseartsen.

Procedure:

JGZ: de afdeling JGZ vraagt jaarlijks subsidie aan bij het ministerie van VWS voor een aantal opleidingsplaatsen. Het aantal aan te vragen opleidingsplaatsen wordt jaarlijks door het management vastgesteld, afhankelijk van de beschikbare interne capaciteit.

In principe kan iedere jeugdarts KNMG, met een aanstelling van 18 uur per week of meer bij JGZ-GGD Amsterdam in aanmerking komen voor een gesubsidieerde opleidingsplaats. Toewijzing van deze opleidingsplaatsen gebeurt door middel van een (jaarlijkse) werving- en selectieprocedure. De hiertoe bevoegde selectiecommissie bestaat uit de opleidingsadviseur, praktijkopleider arts M&G en manager met aandachtsgebied arts M&G. De geselecteerde artsen kunnen het volgende kalenderjaar starten met de opleiding. De aios wordt tijdens de praktijkopleiding begeleid door een ervaren praktijkopleider die minimaal 3 jaar arts M&G is.

De aios is zelfstandig werkzaam binnen de JGZ 0-23 jaar. Aan de hand van een op te stellen persoonlijk opleidingsplan (POP) voert de aios praktijkopdrachten uit die verbinding hebben met het competentieprofiel van de arts M&G. De competenties zijn beschreven volgens het CanMEDS-model.

Tijdens de opleiding wordt ervaring op gedaan met beleidsontwikkeling, functioneel leiding geven en wetenschappelijk onderzoek.

Tuberculoseartsen die de profielopleiding hebben voltooid, stromen door naar de 2e fase

Locatie werkplek: Contactinformatie JGZ;