Pad tot huidige pagina

Tuberculose

10 maart 2020

Meldingsplicht

Volgens de Wet Publieke Gezondheid moet tuberculose gemeld worden bij de GGD. Naar aanleiding van de melding beoordeelt de afdeling Tuberculosebestrijding of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, bijvoorbeeld door:

 • bron- en contactopsporing
 • het geven van profylaxe aan contacten
 • advies ten aanzien van preventie van verdere transmissie
 • het geven van voorlichting en het verrichten van aanvullende diagnostiek

De GGD neemt zo nodig contact met u op voor nadere informatie en/of bespreking van de te nemen maatregelen. Aanvullende informatie over tuberculose vindt u op de website van de KNCV Tuberculosefonds en RIVM.

Verwijzing naar afdeling Tuberculosebestrijding

Tuberculose kan lang zonder klachten bestaan terwijl er bijvoorbeeld wel al afwijkingen op een X-thorax te zien zijn. Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten

 • hoesten, eventueel met bloederig sputum
 • subfebriele temperatuur of koorts
 • moeheid
 • gewichtsverlies
 • nachtzweten.

Naast pulmonale tuberculose bestaan er ook vele vormen van extra pulmonale tuberculose, denk aan werveltbc, huidtbc en urogenitale tbc. Komt uw patiënt uit een voor tuberculose endemisch gebied verwijs de patiënt naar de tuberculoseafdeling als

 • er klachten zijn die niet op een andere manier zijn te verklaren of
 • uw patiënt langer dan drie weken een productieve hoest heeft die niet reageert op de gebruikelijke antibiotica

Wilt u als huisarts advies over tbc, tbc willen uitsluiten of diagnostiek op tbc willen laten doen, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons. Zie algemene gegevens.

Bron- en contactonderzoek

Als er een patiënt op uw spreekuur komt die zegt contact te hebben gehad met een tuberculose patiënt is het altijd zinvol deze patiënt contact op te laten nemen met de GGD. Dit omdat wij mogelijk informatie hebben of de bron infectieus is en goedgevoelig voor de eerste lijns tuberculostatica.

Bij een infectieuze vorm van tuberculose start de GGD altijd een contact onderzoek. Dit betekent dat eerst de mensen worden onderzocht die frequent en intensief contact hebben gehad met de bron patiënt. Ook kinderen en immuungecomprimenteerden worden in een vroeg stadium onderzocht, ongeacht de frequentie van contact. Zij hebben een grotere kans op het ontwikkelen van tuberculose als ze zijn geïnfecteerd. Als de uitslagen er aanleiding toe geven vindt uitbreiding plaats naar mensen die minder vaak contact hebben gehad.

Het onderzoek kan bestaan uit:

 • Tuberculinehuidtest, ook bij mensen met een BCG vaccinatie. Bij een positieve reactie gevolgd door een IGRA ( Interferon Gamma Release Assay)
 • X-thorax

De GGD benadert u als huisarts altijd als er een contactonderzoek loopt rondom een van uw patiënten.

Naast contactonderzoek doet de GGD ook brononderzoek bij personen met extra pulmonale tuberculose of een latente tuberculose infectie als er geen bron bekend is. Hierbij worden personen in de directe omgeving van de patiënt of geïnfecteerde uitgenodigd voor een tuberculoseonderzoek. Soms levert dit een spoor op, waarbij de bron van de tuberculose-infectie wordt gevonden.

Begeleiding en ondersteuning verpleegkundige

De verpleegkundige van de GGD biedt alle patiënten die behandeld worden voor tuberculose begeleiding. De begeleiding zorgt er voor dat de patiënt de behandeling kan inpassen in zijn leefwijze. De begeleiding en ondersteuning van een patiënt met tuberculose is primair gericht op het voltooien van de medicamenteuze behandeling.

BCG vaccinatie

Pasgeborenen waarvan één van de ouders afkomstig is uit een hoog risicoland voor tuberculose ontvangen op de leeftijd van 6 tot 9 maanden een BCG vaccinatie. 4 tot 6 weken na vaccinatie kan een zweer ontstaan op de plaats van de vaccinatie. Incidenteel kan dit gepaard gaan met supraclaviculaire of axillaire klierzwelling. Als de ouders uw hulp inroepen, dan verzoeken wij u het kind ter controle te verwijzen naar de afdeling Tuberculosebestrijding. Het ulcus mag niet ontlast worden. Het ulcus mag wel bedekt worden met een gaasje ter bescherming van de kleding.