Toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De GGD Amsterdam voert toezicht uit op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Dit betekent dat wij onderzoeken en beoordelen of de eisen die in de Wmo staan worden nageleefd. Wij houden ook toezicht op de naleving van regels die de gemeente stelt over de Wmo. Dit zijn bijvoorbeeld regels die in een verordening of beleidsregels zijn opgenomen.

Het toezicht op de Wmo bestaat uit verschillende soorten taken:

 1. Als er een calamiteit gebeurt, dan moeten aanbieders dit verplicht melden bij de GGD. Wij onderzoeken dan de melding.
 2. Wij onderzoeken de eisen die aan een Wmo-voorziening zijn gesteld. Dan kijken wij bijvoorbeeld of de voorziening van goede kwaliteit en veilig is. Er zijn verschillende soorten Wmo-voorzieningen zoals Aanvullend Openbaar Vervoer, Beschermd wonen, Dagbesteding, hulpmiddelen enz.
 3. Wij onderzoeken ook of cliënten de regels naleven. Dit doen we bij cliënten met een hulpmiddel, vervoermiddel, woonvoorziening en/of een persoonsgebonden budget (pgb). In het laatste geval onderzoeken wij dan bijvoorbeeld of het geld uitgegeven wordt zoals de bedoeling is.

Doel van het gebruik van uw persoonsgegevens

Het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens door de toezichthouder is om toezicht te houden op de naleving van de regels die in de Wmo, de verordening en de beleidsregels staan.

Grondslagen voor de verstrekking en het gebruik van persoonsgegevens

 • De toezichthouder is bevoegd om persoonsgegevens aan het college van burgemeester en wethouders te verstrekken. Met gebruik van deze persoonsgegevens kan het college een voorziening verstrekken of intrekken, een eigen bijdrage bepalen en innen en, indien nodig, onterecht verstrekt pgb terugvorderen (art. 2.1.4, 2.1.4a, 2.1.4b, 2.1.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.3 Wmo).
 • Het college is bevoegd om persoonsgegevens aan de toezichthouder te verstrekken. Met gebruik van deze persoonsgegevens voert de toezichthouder de toezichtstaak uit zoals het onderzoeken van een calamiteit, het nagaan of een verstrekte voorziening aan de kwaliteitseisen voldoet en of er sprake is van een rechtmatige verstrekking (art. 2.3.2, 2.3.8, 2.3.9, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 Wmo).
 • De partijen, van wie de GGD persoonsgegevens verzamelt, en betrokken organisaties zijn bevoegd om persoonsgegevens te verstrekken aan de toezichthouder en zelfs verplicht om daaraan mee te werken (art. 5.1.2 t/m 5.1.6 en 5.2 Wmo). Daarnaast heeft de toezichthouder diverse bijzondere bevoegdheden. Bijvoorbeeld plaatsen betreden (met uitzondering van woningen zonder toestemming), inlichtingen vorderen, inzage verkrijgen in documenten, bescheiden tijdelijk meenemen, kopieën maken en meer (art. 5:11 t/m 5:20 Awb).

Van wie verzamelen en verwerken wij welke persoonsgegevens?

Bij digitale ontvangst van persoonsgegevens maken wij gebruik van een beveiligde applicatie.

Als verzendende partij ontvangt u daartoe een beveiligde uploadlink.

Wij verzamelen persoonsgegevens van verschillende betrokkenen:

• Cliënten

dit zijn personen

 • die gebruik maken van een algemene Wmo voorziening;
 • aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt;
 • door of namens wie een melding is gedaan van een behoefte aan ondersteuning.
Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID-document, paspoort, foto, rijbewijs, BSN, cliëntnummer (unieke identificatiecode gemeente), naam, geboortedatum.

Etniciteit:

Etnische afkomst, nationaliteit, gesproken talen.

Seksuele leven:

Genderidentiteit.

Demografie:

Leeftijdscategorie.

Medisch en gezondheid:

Lichamelijke en geestelijke gezondheid, handicaps, medicatievoorschriften, ondersteunende voorzieningen.

Fysieke kenmerken:

Geslacht, leeftijd.

Authenticatie:

Handtekening.

Kennis en geloof:

Godsdienst en levensovertuiging, kennisniveau.

Persoonlijke voorkeuren:

Voorkeuren.

Opleiding en werk:

Beroep, functietitel, werkgeschiedenis.

Strafrechtelijke gegevens:

Beschuldigingen.

Publieke leven:

Burgerlijke staat, religie.

Gezin en familie:

Gezinsstructuur, broers en zussen, nakomelingen, huwelijken, echtscheidingen, relaties.

Communicatie:

Agenda, kalender, afspraken, bevestigingen (bijvoorbeeld t.b.v. bewijs van levering).

Levensloop:

Gebeurtenissen.

Contactgegevens:

Adres, postadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Locatiegegevens:

Adres, woonplaats, land, postcode.

Zorggegevens:

Aanvraaggegevens, indicatieadviezen, ondersteuningsplan, zorgplan, pgb-plan, betrokken zorgverleners, betrokken zorgaanbieders, huurovereenkomst (bij woon-zorgcombinaties).

Transacties:

Financiële transacties, declaraties en facturen ihkv pgb.

Overige:

Zorgovereenkomsten, relatie tot aanbieder/organisatie, relatie tot (pgb-)vertegenwoordiger.

• Vertegenwoordigers

dit zijn personen die namens de cliënt communiceren en handelen in het kader van de Wmo. Dit kunnen gemachtigden zijn, maar ook wettelijk vertegenwoordigers.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID-document, paspoort, foto, rijbewijs, BSN, naam, geboortedatum.

Etniciteit:

Gesproken talen.

Authenticatie:

Handtekening.

Opleiding en werk:

Beroep, functietitel.

Communicatie:

Afspraken, bevestigingen (bijvoorbeeld t.b.v. bewijs van levering).

Contactgegevens:

Adres, postadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Locatiegegevens:

Woonplaats, land, postcode.

Overige:

Relatie tot aanbieder/organisatie, cliënt, familie van cliënt.

• Pgb-vertegenwoordigers

dit zijn personen die namens de cliënt het persoonsgebonden budget van de cliënt beheren.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID-document, paspoort, foto, rijbewijs, BSN, naam, geboortedatum.

Etniciteit:

Gesproken talen.

Medisch en gezondheid:

Ondersteunende voorzieningen.

Authenticatie:

Handtekening.

Opleiding en werk:

Beroep, functietitel.

Gezin en familie:

Familierelaties ihkv pgb-beheer.

Communicatie:

Afspraken, bevestigingen (bijvoorbeeld t.b.v. bewijs van levering).

Contactgegevens:

Adres, postadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Locatiegegevens:

Woonplaats, land, postcode.

Overige:

Relatie tot aanbieder/organisatie, cliënt, familie van cliënt.

• Mantelzorgers

dit zijn personen die hulp bieden aan een cliënt vanuit een sociale relatie.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID-document, paspoort, foto, rijbewijs, BSN, naam, geboortedatum.

Contactgegevens:

Telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Overige:

Relatie tot aanbieder/organisatie, cliënt.

• Personen in het netwerk van de cliënt

dit zijn personen die genoemd zijn in het cliëntdossier omdat deze relevant zijn voor de wmo-voorziening, zoals familie en vrienden.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID-document, paspoort, foto, rijbewijs, BSN, naam, geboortedatum.

Contactgegevens:

Telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Overige:

Relatie tot aanbieder/organisatie, cliënt.

• Beroepskrachten

dit zijn natuurlijke personen die beroepsmatig werkzaam zijn voor een (pgb-)aanbieder.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

Naam.

Etniciteit:

Gesproken talen.

Opleiding en werk:

Beroep, functietitel, gevolgde opleidingen, personeelsdossier, VOG, certificaten, beroepsregister.

Communicatie:

(Werk)afspraken met cliënt, cliëntbezoeken.

Contactgegevens:

Zakelijke telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Locatiegegevens:

Standplaats.

Overige:

Relatie tot aanbieder/organisatie, cliënt, familie van cliënt.

• Pgb-aanbieders

dit zijn personen of organisaties die Wmo voorzieningen leveren aan cliënten die daarvoor betalen met een persoonsgebonden budget.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID Document, BSN, foto, naam, geboortedatum, nummer handelsregister (Kvk), bestuurders.

Etniciteit:

Gesproken talen.

Gedrag (online en offline):

Houding, attitude.

Medisch en gezondheid:

Ondersteunende voorzieningen.

Authenticatie:

Handtekening.

Opleiding en werk:

Beroep, functietitel, relevante werkervaring, gevolgde opleidingen, personeelsdossiers, certificaten, kennisniveau, diploma’s.

Gezin en familie:

Familierelaties in relatie tot eventueel pgb-beheer.

Communicatie:

Planning, rooster, nieuwsbrief, aankondigingen, cliëntdossier.

Contactgegevens:

Adres, postadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Locatiegegevens:

Woon-, vestigings- en/of verblijfplaats, land, postcode, kamernummer, postadres.

Zorggegevens:

Cliëntdossiers, cliëntvolgsysteem, presentielijst, huurovereenkomst (bij woon-zorgcombinaties).

Rekening:

Bankgegevens.

Eigenaarschap:

Bedrijfspand.

Transacties:

Factuur.

Overige:

Relatie tot cliënt, familie van cliënt, jaarrekeningen, zorgdossiers m.b.t. ondersteuning,

• Gecontracteerde (zorg)aanbieders

dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die een contract met de gemeente hebben voor het leveren van algemene of maatwerkvoorzieningen aan Wmo-cliënten.

Overzicht verzamelde gegevens

Categorie

Persoonsgegevens

Identificerende gegevens:

ID Document, BSN, foto, naam, geboortedatum, nummer handelsregister (Kvk), bestuurders.

Etniciteit:

Gesproken talen.

Gedrag (online en offline):

Houding, attitude.

Opleiding en werk:

Beroep, functietitel, relevante werkervaring, gevolgde opleidingen, personeelsdossiers, referenties, interviews, certificaten, disciplinaire maatregelen, beroepsregister, kennisniveau.

Communicatie:

Planning, rooster, nieuwsbrief, aankondigingen, cliëntdossier.

Contactgegevens:

Adres, postadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Locatiegegevens:

Woon-, vestigings- en/of verblijfplaats, land, postcode, kamernummer, postadres.

Zorggegevens:

Cliëntdossiers, cliëntvolgsysteem, presentielijst, huurovereenkomst (bij woon-zorgcombinaties).

Eigenaarschap:

Bedrijfspand.

Transacties:

Factuur.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

 • Als dit nodig is voor het college om alle in deze privacyverklaring genoemde taken te kunnen uitvoeren, dan kan de toezichthouder de persoonsgegevens verstrekken aan de afdeling van de gemeente die deze taken uitvoert.
 • Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. Alleen de personen bij de GGD die als toezichthouders Wmo zijn aangesteld kunnen uw persoonsgegevens zien.
 • De toezichthouder gebruikt uw persoonsgegevens bij de beoordeling of de Wmo wordt nageleefd en of er sprake is van kwaliteit en rechtmatigheid bij de aan u geleverde Wmo-voorzieningen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens die onderdeel zijn van het cliëntdossier 15 jaar nadat deze voor het laatst gewijzigd zijn. Andere persoonsgegevens bewaren wij 5 jaar na afronding van het onderzoek. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Datum laatste wijziging: 28 juli 2021