Pad tot huidige pagina

Academische Werkplaatsen

22 februari 2019

Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. Concreet betekent dit vaak dat praktijk- en beleidsprofessionals van een of meerdere GGD'en structureel samenwerken met opleiders en onderzoekers van een universiteit.

Waarom een Academische Werkplaats?

Samenwerking tussen praktijkprofessionals (zoals verpleegkundigen en artsen van GGD'en) en onderzoekers is meestal niet vanzelfsprekend. Beiden hebben hun eigen werkzaamheden, werken vaak in verschillende organisaties en komen elkaar weinig tegen. Dat is jammer, want er valt veel van elkaar te leren. Door een Academische Werkplaats verkleint de kloof tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, wat uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Welke Academische Werkplaatsen zijn er?

Dat de GGD Amsterdam veel waarde hecht aan wetenschappelijk onderbouwd werken wordt duidelijk als je onze betrokkenheid ziet in verschillende Academische Werkplaatsen. De GGD Amsterdam is actief betrokken bij maar liefst vier Academische Werkplaatsen die allemaal gericht zijn op thema's binnen de publieke gezondheidszorg.

 • Sarphati Initiatief - Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland
  Het Sarphati Initiatief is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD'en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek Waterland en Hollands Noorden, 1ste Lijn Amsterdam, SIGRA, Dienst O&S en Achmea. De GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder. De werkplaats omvat de netwerken Infectieziekten en Epidemiologie. Voor meer informatie en aanmelden voor nieuwsupdates: sarphati.nl.
 • Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
  Dit is een samenwerking tussen VU Medisch Centrum en vijf verschillende JGZ-organisaties in Noord-Holland, waaronder de GGD Amsterdam.
  Voor meer informatie, zie www.vumc.nl. Contactpersoon binnen de GGD: Marcel van der Wal (afdeling EGZ, mvdwal@ggd.amsterdam.nl).
 • Academische Werkplaats Medische Milieukunde
  Dit is een landelijke werkplaats gecoördineerd door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Binnen de werkplaats werken GGD'en samen met verschillende universitaire afdelingen, zoals het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit van Utrecht en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
  Voor meer informatie, zie www.academischewerkplaatsmmk.nl. Contactpersoon binnen de GGD: Rob van Strien (afdeling Leefomgeving,rvstrien@ggd.amsterdam.nl).
 • Academische Werkplaats USER  (Urban Social Exclusion Research)
  Dit is een werkplaats waarin de G4, de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, samenwerken op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg. GGD Amsterdam is de projectleider van deze werkplaats.
  Voor meer informatie, zie www.g4-user.nl/. Contactpersonen binnen de GGD: Matty de Wit (afdeling EGZ, mdwit@ggd.amsterdam.nl) en Annelies van Loon (afdeling EGZ,  avloon@ggd.amsterdam.nl).

Wat levert het op?

Kort gezegd: Door de samenwerking wordt er meer onderzoek gedaan dat bruikbaar is voor de praktijk en vindt de wetenschappelijke kennis vaker de weg naar de praktijk van de gezondheidszorg en het (gemeentelijk) gezondheidsbeleid.
De Academische Werkplaatsen hebben als uiteindelijke doel om het zogenaamde ‘evidence-based' werken te stimuleren. Door wetenschappelijke kennis te vertalen naar protocollen, richtlijnen, gezondheidsadviezen en gezondheidsbeleid wordt het werk van bijvoorbeeld verpleegkundigen en artsen beter onderbouwd en kunnen op het terrein van gezondheidsbeleid beter prioriteiten worden gesteld.
Andersom werkt het ook: door vragen uit de praktijk op een wetenschappelijke manier te onderzoeken, worden onderzoekers gedwongen om meer praktijkrelevant onderzoek te doen en zo na te denken over de toepassing van de kennis die hun onderzoek oplevert en de vertaling daarvan naar het werk van gezondheidsprofessionals en beleidsmedewerkers.

De wisselwerking tussen praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek verbetert overigens niet alleen de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar heeft ook een motiverende werking. Zo is het fijn om goed onderbouwd advies mee te geven en stimuleert het enorm om onderzoek te doen waar ook echt behoefte aan is.