Privacyverklaring corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Het coronavirus beheerst al meer dan twee jaar onze samenleving. Ook voor jongvolwassenen heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Amsterdam onderzoekt samen met de andere 24 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (“GGD’en”), gemeente Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (“RIVM”) daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen.

Dit onderzoek heet de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Alle inwoners van Nederland met de leeftijd 16 tot en met 25 jaar kunnen deelnemen aan het onderzoek.

De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”). VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke koepel van de 25 GGD’en) en het RIVM. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid.

Voor de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. De regionale GGD’en, het RIVM en de gemeente Utrecht zijn verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring beschrijft de GGD Amsterdam op welke manier zij in de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Het corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen, specifiek voor de doelgroep jongvolwassenen:

  • het benaderen van een persoon voor deelname aan het onderzoek;
  • het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking in verband met de coronapandemie;
  • het analyseren van de vragenlijsten om te komen tot landelijke en regionale inzichten, dat leidt tot het verkrijgen van overzichten op groepsniveau; en
  • het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van de bevolking te bevorderen
  • het benaderen van een persoon in verband met de toekenning van een prijs;
  • het benaderen van een persoon in verband met een aanvullend interview.

Verwerkt GGD Amsterdam persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt de GGD Amsterdam digitale vragenlijsten, hiermee worden gegevens over jou verzameld. De GGD Amsterdam heeft de opdracht gegeven aan I&O Research om deze digitale vragenlijsten via sociale media uit te zetten en de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. Als je besluit om, de vragenlijst in te vullen, worden jouw persoonsgegevens verzameld.

Het RIVM ontvangt vervolgens van I&O Research een landelijk bestand met de verzamelde gegevens. De vragenlijst is zo opgesteld dat er geen direct herleidbare persoonsgegevens worden gevraagd. Door de combinatie van antwoorden kan het mogelijk zijn om te herleiden van wie de antwoorden zijn. De GGD Amsterdam, I&O Research en het RIVM zorgen ervoor dat herkenbaarheid zoveel mogelijk beperkt wordt zodat de gegevens niet meer tot jou kunnen worden herleid. De onderzoekers mogen ook geen pogingen doen om de antwoorden naar jou te kunnen herleiden.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gewone persoonsgegevens: geografische indicator (pc6), geslacht, gezins-/huishoudsamenstelling, leeftijd (in jaren), opleidingsniveau, werksituatie, mantelzorg geven, e-mailadres en/of telefoonnummer (deze worden apart van de overige antwoorden op de vragenlijst opgeslagen, zodat deze niet gekoppeld kunnen worden aan jouw antwoorden).
  • Bijzondere persoonsgegevens: ervaren gezondheid, geluk, psychische gezondheid, tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, bewegen, roken actief, alcoholgebruik, stress, weerbaarheid, veerkracht, vertrouwen in toekomst, eenzaamheid, seksuele identiteit en relaties, niet-specifieke klachten, suïcidegedachten, impact corona, trauma, zorg en ondersteuning, uitgestelde zorg.
  • Gevoelige persoonsgegevens: migratieachtergrond (geboorteland betrokkene en geboorteland ouders), moeite met rondkomen, mishandeling en huiselijk geweld.

Voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, neem contact op Leonie Klaufus: lklaufus@ggd.amsterdam.nl.

Op welke wijze gebruikt de GGD Amsterdam de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

De GGD Amsterdam maakt rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen. Het RIVM kan voor onderzoek en publicatie ook gebruik maken van de in de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen niet direct herkenbaar zijn.

Grondslag uitvoering corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De GGD Amsterdam voert dit onderzoek uit ter vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 2, lid 1 Besluit publieke gezondheid). Naast het feit dat gemeenten verplicht zijn om één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie van hun burgers in kaart te brengen, zijn gemeenten ook verplicht vanuit de Wpg om Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) uit te voeren. De COVID-19 pandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn.

Bij het uitvoeren van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 gebruikt de GGD Amsterdam alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD Amsterdam namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname aan de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is voor de respondenten vrijwillig. Je kan op ieder moment in de vragenlijst stoppen. Ook kunnen bepaalde vragen worden overgeslagen, als je deze niet wil invullen. Vanaf dat je start met invullen met de vragenlijst worden jouw gegevens opgeslagen.
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben de 25 regionale GGD’en en gemeente Utrecht een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, welke stelt dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wpg, zoals hierboven is gesteld.

Om duidelijk te maken dat in de vragenlijst zal worden gevraagd naar jouw gezondheid, wordt voor de start van de vragenlijst aangegeven dat in de vragenlijst vragen worden gesteld over eenzaamheid, stress en de invloed van corona op het leven. In “veelgestelde vragen” staat vermeld dat er vragen worden gesteld over middelengebruik, leefstijl, gezondheid en welzijn, relaties, financiën, ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven (door de coronaperiode) en achtergrondgegevens. Vervolgens kan de volgende zin gelezen worden: “Ik begrijp dat de gegevens over mijn gezondheid op groepsniveau verwerkt worden door het RIVM en de GGD uit mijn regio”. Daarna moet geklikt worden op het pijltje om verder te gaan naar de vragenlijst.

Wie ontvangen de met de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verzamelde gegevens?

Binnen de GGD Amsterdam hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
De GGD Amsterdam maakt gebruik van I&O Research om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.
De GGD Amsterdam kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

Het RIVM ontvangt de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt in het convenant.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin geen gegevens zitten waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoer van analyses op landelijk niveau. Ook andere partijen kunnen een aanvraag indienen voor extra data-analyses. Ook in dit bestand zitten geen gegevens waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn en worden enkel geleverd na beoordeling of deze partij de gegevens mag ontvangen.

De GGD Amsterdam, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een persoon kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend en mogen zij geen acties uitvoeren waardoor de gegevens antwoord herleid kunnen worden naar een persoon.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bewaard?

De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van jongvolwassenen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat de GGD Amsterdam ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerdergenoemde taken juist kan blijven uitvoeren. De GGD Amsterdam bewaart de anonieme onderzoeksgegevens van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 vijftien jaar.

Ook het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Het RIVM bewaart de vragenlijsten 10 jaar na afronding van het onderzoek. Vooralsnog gaat het om een doorlopend onderzoek en gaat deze termijn dus nog niet in. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

Betrokkenen kunnen gebruik maken van hun recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun gegevens die nog herleidbaar zijn naar een persoon. Dit is bijvoorbeeld een e-mailadres en/of telefoonnummer.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien je vragen hebt over jouw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht wilt indienen, dan kun je altijd contact opnemen via het volgende emailadres: functionaris.gegevensbescherming@amsterdam.nl.

Indien je vragen hebt over het onderzoek of hoe de GGD Amsterdam met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kun je contact opnemen met:
Leonie Klaufus, lklaufus@ggd.amsterdam.nl.

Voor meer informatie over hoe de GGD Amsterdam omgaat met jouw privacy, zie ons algemene privacyreglement.

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klacht of verzoek of hoe je klacht of verzoek is afgehandeld, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Deze verklaring is opgesteld op 20-05-2022