Medische keuringen

De keuringsarts van de GGD geeft medisch advies over de aanvragen van Amsterdammers die in aanmerking willen komen voor bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerplaats of huisvestingsurgentie.

De keuringsarts beslist zelf niet over deze aanvragen, maar geeft onafhankelijke adviezen aan de gemeente. De gemeente beslist.

Waarvoor kunt u medisch gekeurd worden bij de GGD?


De GGD nodigt u uit voor een keuring als zij een aanvraag heeft ontvangen van de instantie waar u uw verzoek heeft ingediend. Wij verzorgen medische keuringen voor onderstaande aanvragen.

  • Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
  • Regeling tegemoetkoming meerkosten (bijzondere bijstand)
  • medische urgentie voor huisvesting
  • arbeidsgeschiktheid bij schuldsanering (Wet schuldsanering natuurlijke personen - Wsnp)
  • leerlingenvervoer
  • wisselwoningen

Deze keuringen vinden plaats omdat u een aanvraag hebt ingediend. De afdeling van de gemeente of een andere instantie die uw aanvraag behandelt, vraagt de GGD om een keuring uit te voeren. U krijgt dan een oproep van de GGD voor de keuring.

Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK)


Een aanvraag voor een parkeerplaats kan ingediend worden bij uw stadsloket indien u in Amsterdam woont. Als u in de gemeenten Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel of Uithoorn woont, kunt u uw aanvraag indienen bij het raadhuis in uw gemeente.
Dit kan voor mensen die zelfrijdend, dus de bestuurder van een auto zijn, of door personen die passagier zijn. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.

Criteria
De volgende criteria zijn van toepassing:
Voor zowel een gehandicaptenparkeerkaart bestemd voor een bestuurder als voor een passagier geldt dat de aanvrager:

  • ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loopmiddelen in redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voor een kaart voor een passagier geldt bovendien dat :

  • de aanvrager voor het vervoer op medische gronden van deur tot deur continu afhankelijk is van hulp van de persoon die het voertuig bestuurt.

Als de hulp van de bestuurder niet nodig is, is er geen noodzaak tot afgifte van een passagierskaart.

Regeling Tegemoetkoming Meerkosten


Amsterdammers die een minimum inkomen hebben kunnen voor bepaalde voorzieningen via WPI (Werk Participatie en Inkomen) een beroep op bijzondere bijstand doen.
De WPI verzoekt de GGD de medische noodzaak van deze voorziening te beoordelen. De aanvrager wordt opgeroepen op het spreekuur te verschijnen. Is dit niet mogelijk, dan wordt u thuis bezocht.

Als u in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel of Uithoorn woont kunt u voor bepaalde voorzieningen een beroep op bijzondere bijstand doen bij het raadhuis in uw gemeente.

Keuring arbeidsgeschiktheid in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Bekijk hier meer informatie over de WSNP

Bekijk hier Amsterdamse informatie over schuldsanering

Waar vinden de keuringen plaats?


De keuringen vinden plaats bij de GGD
Afdeling Forensische Geneeskunde en Medische Advisering
Nieuwe Achtergracht 100,
1e verdieping.