Beleidsplan Wet verplichte GGZ

Voorwoord

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 - samen met de nieuwe Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) - de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

De Wvggz is een behandelwet en geen opnamewet (zoals de Wet Bopz). De behandeling van de patiënt staat centraal. Verplichte zorg moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Indien verplichte zorg toch moet worden toegepast, dan moet dat zoveel mogelijk in een ambulante setting.

Artikel 2:2 Wvggz legt aan de zorgaanbieder de verplichting op voor het vaststellen van een beleidsplan. Het beleidsplan moet gaan over de toepassing van verplichte zorg en gericht zijn op het terugdringen en voorkomen van verplichte zorg en het zoeken naar alternatieven op basis van vrijwilligheid. Ook moet het beleidsplan aangeven hoe de zorgaanbieder zorg draagt voor continuïteit in de zorgverlening indien verplichte zorg overgaat naar zorg op basis van vrijwilligheid en vice versa.

Algemene informatie en inleiding

Gegevens zorgaanbieder:
GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
KvK: 7678908
Contact:
Bureau eerste geneeskundige
Email: BEG@ggd.amsterdam.nl

Inleiding[1]
De GGD Amsterdam is op grond van artikel 2:2 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) verplicht een beleidsplan vast te stellen over de toepassing van de verplichte zorg waarbij het terugdringen en voorkomen van verplichte zorg en het zoeken naar alternatieven op basis van vrijwilligheid belangrijke uitgangspunten zijn. Het beleidsplan moet worden opgesteld op basis van de uitgangspunten van artikel 2:1 Wvggz.[2] In dit beleidsplan dient de GGD Amsterdam ook aan te geven op welke wijze hij zorg draagt voor continuïteit in de zorgverlening indien verplichte zorg overgaat naar zorg op basis van vrijwilligheid of indien zorg op basis van vrijwilligheid overgaat naar verplichte zorg.[3] Voorkomen moet immers worden dat de zorg tijdelijk stil komt te liggen of de overgang negatieve consequenties heeft voor de gezondheid van betrokkene. De GGD Amsterdam heeft daartoe dit beleidsplan opgesteld.
[1] De informatie is afkomstig uit de toelichting in de Kamerstukken (32 399) van de Wet verplichte ggz. [2] Artikel 2:2, lid 1 Wvggz. [3] Artikel 2:2, lid 2 Wvggz.

Er dient te worden gehandeld overeenkomstig dit beleidsplan bij de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie, de wijziging en de beëindiging van verplichte zorg.[4] Het is daarom voor zorgverleners en andere medewerkers van de GGD Amsterdam van belang dat ze kennis nemen van dit beleidsplan, zodat ze weten wat de visie van de organisatie is op de manier waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met verplichte zorg. 
[4] Artikel 2:2, lid 4 Wvggz.

In dit beleidsplan zijn de voorzieningen vastgelegd die de GGD Amsterdam heeft getroffen om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Pas indien er geen alternatieven voor zorg op basis van vrijwilligheid is, kan verplichte zorg worden toegepast. Indien er eenmaal verplichte zorg wordt toegepast dient deze niet langer dan nodig te worden toegepast, dient er in beginsel voor de minst ingrijpende vorm van verplichte zorg te worden gekozen en voor een toepassing waarvan verwacht wordt dat deze effectief is. Ook de veiligheid  van de betrokkene de omgeving en de hulpverleners moet worden meegewogen.. Belangrijk is daarnaast dat steeds in principe de voorkeur van betrokkene[5] moet worden meegewogen.
De verplichte zorg moet worden toegepast op basis van vastgestelde richtlijnen door het veld.[6] De eerste geneeskundige houdt intern toezicht op de (verplichte) zorg.

[5] De Wet verplichte ggz hanteert de term ‘betrokkene’ voor patiënt. Waar in dit beleidsplan dus gesproken wordt over ‘betrokkene’ wordt de patiënt bedoeld. [6] Artikel 8:5 Wvggz.

De GGD Amsterdam verleent verplichte zorg aan de volgende doelgroepen:

 • Volwassenen in de opiaatverslavingszorg
 • Volwassenen in de  psychiatrische zorg

De GGD Amsterdam verleent de volgende soort(en) zorg:

 • Ambulant en poliklinisch

Het bestuur van de GGD Amsterdam heeft dit beleidsplan vastgesteld op 1 april 2020. De GGD Amsterdam ontvangt september 2020 advies [7] van de cliëntadviesraad.[8]

 • Voor vragen over de toepassing en uitvoering van dit beleidsplan kan contact opgenomen worden  met de psychiater of eerste geneeskundige van de afdeling MGGZ.
 • Voor algemene vragen en opmerkingen over dit beleidsplan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de GGD Amsterdam, waarvan de contactgegevens hiervoor zijn weergegeven.

[7] Overeenkomstig artikel 2:2, lid 3 Wvggz. 
[8] Cliëntenraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Inhoudelijk Beleidsplan: visie zorgaanbieder

De GGD Amsterdam wil verplichte zorg zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen. Dit streeft de GGD Amsterdam na op de wijze zoals die in onderstaande visie is verwoord:

De afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg van de GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief goede maatschappelijke en geestelijke gezondheid(szorg). Wij heffen sociale uitsluiting, isolement, geestelijke en lichamelijke teloorgang van sociaal kwetsbare mensen op en bevorderen participatie in de samenleving. Wij doen dit met de nodige aandacht voor de omgeving van kwetsbare burgers: familieleden, buren, naasten.
Wij streven naar, en werken aan, herstelgerichte zorg. Herstel is een individueel en persoonlijk proces waarbij het (weer) gaan functioneren in sociale rollen (bijvoorbeeld als ouder, werknemer) een belangrijk streven. Deze omschrijving van herstel sluit goed aan bij een nieuwe definitie van gezondheid: gezondheid wordt niet langer gezien als een toestand van compleet fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden (zoals in de definitie die de WHO nog hanteert), maar als het vermogen zich aan te passen en zelf regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Inhoudelijk Beleidsplan: beleid vrijwillige zorg

Cliënten kunnen bij de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg terecht voor de onderstaande (SGGZ)-zorg:

 • Verslavingszorg
 • Psychiatrische zorg

Voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:

 • Psychiater
 • Verslavingsarts

De GGD Amsterdam werkt met een multidisciplinair team dat bestaat uit een psychiater, (verslavings) -artsen en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en maatschappelijk werk.
De GGD Amsterdam heeft tevens ervaringswerkers  in dienst. Op elk van de 3 behandellocaties van de GGD Amsterdam, de  Geïntegreerde Voorzieningen,  is een ervaringswerker in dienst. Ervaringswerkers zetten hun deskundigheid in, door het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden rondom het thema herstel, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid. Zij leggen de verbinding, ondersteunen en informeren cliënten en medewerkers met als doel de organisatie te helpen in haar streven een herstelondersteunende organisatie te zijn.

De visie van de GGD Amsterdam bestaat eruit dat cliënten de volgende stadia doorlopen.

 • Stabilisatie
 • Resocialisatie
 • Rehabilitatie

Deze fasen zijn beschreven in het behandelprogramma. Zorgverleners helpen de cliënt om het bij hen passende stadium te bereiken.
De GGD Amsterdam heeft geen wachtlijst voor opiaatverslavingszorg en psychiatrische zorg.
De GGD Amsterdam overlegt 10-12 keer per jaar met de cliëntenraad. De verwachting is dat er 1x per jaar met de cliëntenraad wordt overlegd in het kader van de WvGGZ.  (Er zijn niet meer dan 5 ambulante machtigingen per jaar.)

1.1.1 Voldoende zorgaanbod op basis van vrijwilligheid [9]
De GGD Amsterdam heeft het volgende reguliere zorgaanbod op basis van vrijwilligheid:

 1. Verslavings- en psychiatrische zorg bij volwassen met (opiaat)verslaving  De GGD heeft 3 poliklinische teams die verslavingszorg en SGGZ zorg leveren per regio in Amsterdam.
 2. De ‘Wijk-GGD’ wordt gevormd door professionals in Amsterdam die afgaan op personen en adressen die in beeld komen via het meldpunt OGGZ en of het meldpunt Zorg en Woonoverlast in de stadsdelen vanwege zorgen en/of overlast, zoals eenzaamheid, verloedering, verslaving, verwardheid, stank of geluid. Zij zetten zich in voor het (opnieuw) in verbinding brengen van kwetsbare burgers met professionele zorg en ondersteuning. Er wordt nadrukkelijk niet zelf behandeld. Dit alles geschiedt in samenwerking met politie, zorgketenpartners en organisaties voor maatschappelijke opvang en dienstverlening.

[9] Artikel 2:2, lid 1 juncto artikel 2:1, lid 1 en lid 2 Wvggz.

1.1.2 Alternatief zorgaanbod op basis van vrijwilligheid
De GGD Amsterdam heeft de volgende alternatieven om verplichte zorg te voorkomen:

Er is 365 dagen per jaar (meermalen) dagelijks contact en medicatieverstrekking mogelijk met teamleden, zowel face to face als telefonisch. Hierdoor is een telefoon-op-recept regeling mogelijk 7 dagen in de week, inclusief feestdagen, tijdens kantooruren.

Tijdens kantooruren kan een behandelaar een vooraanmelding doen bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam om een telefoongesprek en een consult buiten kantooruren mogelijk te maken. De cliënt kan vervolgens buiten kantooruren rechtstreeks bellen met Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam of  deze bezoeken. De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam kan ook op huisbezoek komen.

Indien er geen vooraanmelding is gedaan, kan cliënt in geval van acute psychische nood bellen met de  Huisartsenpost  Amsterdam (HAP) om doorverwezen te worden naar Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Cliënten die niet zelfstandig wonen hebben 24 uurs woonbegeleiding in de maatschappelijke opvang of het beschermd wonen.  Cliënten kunnen via de woonbegeleiding met de Huisartsenpost Amsterdam of  de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam in contact gebracht worden. Hierdoor is het mogelijk time-outregelingen zoals het respijthuis of een ziekenboeg bed tijdig aan te vragen, waardoor een psychiatrische crisis voorkomen kan worden.

Inhoudelijk Beleidsplan: beleid verplichte zorg

1.2.1. Verplichte zorg is uiterste middel
Pas indien er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn die het ernstig nadeel als gevolg van het gedrag van een persoon dat voortvloeit uit zijn psychische stoornis kan wegnemen, gaan wij over op het verlenen van verplichte zorg. [10]
De GGD Amsterdam kent de volgende toepassingen aan verplichte zorg [11]:

 • a. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;
 • d. uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 • h. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;
 • j. opnemen in een accommodatie

(Punt j.) Dit betekent dat de psychiater van de GGD Amsterdam bij een verkregen zorgmachtiging kan besluiten tot opname in een GGZ accommodatie indien dit in het zorgplan is vermeld.
[10] Artikel 2:1, lid 2 jo. artikel 3:3, jo. artikel 3:1 jo. artikel 1:4 Wvggz.
[11] Artikel 3:2, lid 2 Wvggz.

De GGD Amsterdam verleent de volgende toepassingen aan verplichte zorg niet:

 • b. beperken van de bewegingsvrijheid
 • c. insluiten
 • e. onderzoek aan kleding of lichaam
 • f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;
 • g. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 • i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek;
 • k. ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 7:3, derde lid [12].

[12] Uit dit artikellid blijkt dat de verplichte zorg, voorafgaand aan de beslissing over een crisismaatregel,  teneinde te laten onderzoeken of een crisismaatregel moet worden genomen en in afwachting van het nemen van de crisismaatregel, tevens kan inhouden dat een persoon zijn vrijheid wordt ontnomen en hij onverwijld wordt overgebracht naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf.

1.2.2  Toetsing aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit [13], doelmatigheid en veiligheid[14]
[13] Waaronder begrepen de verplichte zorg in ambulante omstandigheden.
[14] Artikel 2:1, lid 3 Wvggz.

De voorbereiding van de verplichte zorg
Bij de voorbereiding van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging wordt de verplichte zorg door de psychiater getoetst aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid.
Dit doen wij door middel van: een psychiatrisch onderzoek en moreel beraad in aanwezigheid van tenminste één andere psychiater en een ervaringsdeskundige.

De uitvoering van de verplichte zorg
Bij de uitvoering van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging wordt de verplichte zorg door de psychiater getoetst aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid.

Hierbij wordt specifiek gekeken naar:

 • Of een opname noodzakelijk is dan wel met ambulante verplichte zorg kan worden volstaan. Hierbij hebben we de volgende factoren meegewogen:
  • Veiligheid, door toegangscontrole op de poli, huisbezoek met wijkagent
  • Toezicht op betrokkene door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en  verpleegkundigen op de poli
  • Voor de zorg essentiële naasten zoals woonbegeleiders hebben 365 dagen per jaar mogelijkheid (telefonisch) contact te zoeken met GGD Amsterdam.
 • Hoe door middel van toezicht de veiligheid in geval van ambulante verplichte zorg op voldoende wijze kan worden geborgd.
  Het waarborgen van de veiligheid bij ambulante verplichte zorg hebben wij op de volgende wijze geborgd[15]:
  De toegang tot de poliklinieken is beveiligd met metaaldetectiepoorten en professionele beveiligingsmedewerkers. De beveiligingsmedewerkers kunnen als dit nodig is overgaan tot onderzoek aan kleding of lichaam om te voorkomen dat de betrokkene wapens of drugs vervoert.
  Met betrekking tot dit onderwerp  sluit de GGD Amsterdam zich aan bij de ‘Handreiking ambulante verplichte zorg’ 20-12-2019
  [15] Artikel 2.2, lid 1, onderdeel e, sub 2 van het Besluit verplichte ggz.
 • Er is sprake van maatwerk. Welke factoren in ieder geval worden meegewogen bij de beoordeling van het aantal zorgverleners dat met het oog op een verantwoorde zorgverlening aanwezig moet zijn op het moment van de daadwerkelijke uitvoering van de ambulante verplichte zorg.[16]
 • [16] Artikel 2.2, lid 1, onderdeel e, sub 3 van het Besluit verplichte ggz.
  De factoren die meewegen zijn in ieder geval:
  Bijvoorbeeld:
  • de woonsituatie
  • de intensiteit van de te verlenen zorg.
  • Hoe in geval van ambulante verplichte zorg op verantwoorde wijze wordt omgaan met fysiek verzet van betrokkene.[17]
 • [17] Artikel 2.2, lid 1, onderdeel e, sub 4 Besluit verplichte ggz.

  Wij gaan met fysiek verzet van betrokkene op de volgende wijze om:
  De GGD Amsterdam heeft professionele hulpverleners in dienst welke geschoold zijn om verbale agressie te kunnen de-escaleren. Doel hierbij is de veiligheid van de cliënt en de hulpverlener te waarborgen voor zover de invloed van de hulpverleners hiertoe reikt.
  In geval van fysiek verzet dat niet gede-escaleerd kan worden wordt de beveiliging gealarmeerd en indien nodig de politie.
  Voorts sluit de GGD Amsterdam zich aan bij de ‘Handreiking ambulante verplichte zorg’ 20-12-2019
 • Op welke wijze de bereikbaarheid en ondersteuning van een ter zake deskundige zorgverlener wordt geborgd voor verzoeken om hulp van betrokkene of diens naasten naar aanleiding van de verleende ambulante verplichte zorg.[18]
 • [18] Artikel 2.2 lid 1, onderdeel e, sub 5 juncto artikel 2.2, lid 1, onderdeel d Besluit verplichte ggz.
  Wij hebben de bereikbaarheid en ondersteuning van een ter zake deskundige zorgverlener voor verzoeken om hulp van betrokkene of diens naasten bij de verleende ambulante verplichte zorg als volgt gewaarborgd:
  De GGD Amsterdam is 365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
  De GGD Amsterdam heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Huisartsenpost Amsterdam  en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
  De GGD Amsterdam zorgt ervoor dat de betrokkene op de hoogte is hoe contact kan worden opgenomen met de Huisartsenpost Amsterdam voor somatische spoedklachten en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam voor ernstige en acute psychiatrische problemen.
  Wij hebben dat als volgt geregeld:
  De behandelaar heeft met de cliënt voorbesproken hoe in geval van een psychiatrische crisis de cliënt contact op kan nemen met de  SPA. Als er geen vooraanmelding gedaan is moet de betrokkene via de Huisartsenpost Amsterdam een verwijzing voor de SPA vragen. De behandelaar heeft tevens met de betrokkene besproken dat en hoe er bij somatische klachten contact opgenomen kan worden met de Huisartsenpost Amsterdam.
 • Op welke wijze in geval van ambulante verplichte zorg wordt toegezien op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener.[19]
  [19] Artikel 2.2, lid 1, onderdeel e, sub 6 Besluit verplichte ggz.
  Wij hebben het toezicht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener als volgt vormgegeven:
  Er wordt nooit alleen gewerkt. Alle ruimtes zijn voorzien van doorzichtig glas aan onder- en bovenkant van de deuren.  De cliënt is nooit alleen met een hulpverlener in het pand, de cliënt is gezien door de beveiliging en door de aankomstbalie. Bij een huisbezoek is er altijd 1 hulpverlener en een wijkagent of 2 hulpverleners aanwezig.

De (aanvraag tot) wijziging van de verplichte zorg
Bij de aanvraag tot wijziging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging wordt de verplichte zorg getoetst aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid.[20]
[20] Artikel 2:1, lid 3 Wvggz.
Dit doen wij door middel van een psychiatrisch onderzoek en moreel beraad in aanwezigheid van tenminste één andere psychiater.

De beëindiging van de verplichte zorg
Bij de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging wordt de verplichte zorg getoetst aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid.

Dit doen wij door middel van een psychiatrisch onderzoek en moreel beraad in aanwezigheid van tenminste één andere psychiater.

1.2.3  Voorwaarden ter bevordering deelname aan het maatschappelijk leven[21]
Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging houdt de GGD Amsterdam rekening met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen.
[21] Artikel 2:1, lid 4 Wvggz.

Voorbeelden:

 • schuldhulpverlening
 • ontbreken van identiteitsbewijs
 • inkomen
 • wonen
 • dagbesteding

Aangezien in de voorwaarden door diverse actoren (bijvoorbeeld: gemeente/RIBW/VG-instelling) moet worden voorzien, wordt hieronder beschreven hoe de samenwerking met verschillende partijen is vormgegeven:

De SGGZ van de GGD Amsterdam heeft in de Geïntegreerde Voorzieningen (de poliklinieken) een samenwerking met de Gemeente Amsterdam op bovenstaande gebieden (zie ‘Voorbeelden’ hierboven).

1.2.4  Vastlegging wensen en voorkeuren van betrokkene[22]
De GGD Amsterdam houdt bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging, rekening met de wensen en voorkeuren van betrokkene ten aanzien van de zorg en legt deze vast.
[13] Artikel 2:1, lid 5 Wvggz.

Met de wensen en voorkeuren van betrokkene ten aanzien van de zorg wordt op de volgende wijze rekening gehouden door deze vast te leggen in:

Denk hierbij aan:

 • zorgkaart
 • zelfbindingsverklaring
 • plan van aanpak
 • of via andere wilsuitingen.

De GGD Amsterdam stelt ter voorbereiding van een zorgmachtiging een zorgplan op. Hierin wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van de betrokkene.

Het zorgplan wordt 4 weken na aanvang van de uitvoering van de verplichte zorg geëvalueerd.
Het zorgplan wordt vervolgens na 3 maanden geëvalueerd met de betrokkene en dienst naasten en zo nodig geactualiseerd.

1.2.5  Honorering van de wensen en voorkeuren van betrokkene[23]
[23] Artikel 2:1, lid 6 Wvggz.

De wensen en voorkeuren van betrokkene ten aanzien van de verplichte zorg worden in beginsel gehonoreerd.
De GGD Amsterdam wijkt hiervan af indien:

 • De betrokkene wilsonbekwaam is op dit gebied[24] of
  • er acuut levensgevaar voor betrokkene dreigt dan wel
  • er een aanzienlijk risico voor een ander is op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, of om ernstig in zijn ontwikkeling te worden geschaad, dan wel
  • de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

[24] Artikel 2:1, lid 6, onder a Wvggz spreekt over: “betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is”.

1.2.6  Familie, de directe naasten van betrokkene en de huisarts worden zoveel mogelijk betrokken
De GGD Amsterdam betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging, zoveel als mogelijk de familie, de directe naasten van betrokkene en de huisarts. Het gaat om zowel professionele als informele zorgverleners. Dit gebeurt op de onderstaande wijze.

De behandelaar vraagt de betrokkene om toestemming om de familie, de huisarts en de directe naasten en informele zorgverleners,  te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Betrokken worden:

 • De woonbegeleider
 • De huisarts
 • De mentor
 • De Bewindvoerder
 • Het behandelteam


1.2.7  Het betrekken van de mogelijke nadelige effecten op de lange termijn[25]
Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van verplichte zorg neemt de GGD Amsterdam de mogelijk nadelige effecten van verplichte zorg op lange termijn voor betrokkene mee bij de beoordeling van de subsidiariteit, proportionaliteit, effectiviteit en veiligheid.

Dit doen wij door middel van een psychiatrisch onderzoek en moreel beraad in aanwezigheid van tenminste één andere psychiater.
[25] Artikel 2:1, lid 8 Wvggz.

1.2.8  Kinderen en jeugdigen[26]
Deze doelgroep valt niet onder de zorg van de Geïntegreerde Voorzieningen van de MGGZ GGD Amsterdam.
[17] Artikel 2:1, lid 9 Wvggz.

1.2.9  Patiënt vertrouwenspersoon
De betrokkene en diens vertegenwoordiger moeten laagdrempelig toegang krijgen tot een patiënt vertrouwens persoon. Dit is nadrukkelijk van belang bij ambulante zorg. Inschakelen van een patiënt vertrouwenspersoon is voor de betrokkene op vrijwillige basis.

Als de betrokkene niet instemt met het verstrekken van contactgegevens aan de patiënt vertrouwenspersoon dan moet de betrokkene evengoed geïnformeerd worden over het laagdrempelig toegang kunnen krijgen met de patiënt vertrouwenspersoon.

De GGD Amsterdam heeft een contract met de Stichting PVP (patiënt vertrouwenspersonen in de GGZ). Artikel 5 van dit contract zegt: ‘elke cliënt kan, met inachtneming van de huisregels, te allen tijde contact opnemen met de PVP’.

De zorgverlener zorgt dat de betrokkene en diens vertegenwoordiger actief en op begrijpelijke wijze geïnformeerd worden over de patiënt vertrouwenspersoon voordat de verplichte zorg van kracht is.

Contactgegevens Stichting PVP:
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht  
T 030 271 8353
secretariaat@pvp.nl

1.2.10 Klachten
Voordat de verplichte zorg van kracht is worden de betrokkene en diens vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd zijn over de klachtenregeling WvGGZ.

Klachten kunnen besproken worden met de behandelaar. Hiervoor kan de betrokkene bijstand vragen aan de Stichting Patiënt vertrouwenspersoon

Contactgegevens Stichting PVP:
Maliebaan 87
3581 CG UtrechtPer email: helpdesk@pvp.nl 
Tel. 0900 444 8888

Indien dit niet tot tevredenheid leidt dan kan de betrokkene zich met de Stichting PVP  tot de stedelijke Klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o. wenden.

De GGD Amsterdam is 14-3-2020 aangesloten bij de ‘Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken’. Deze commissie heeft een reglement (PDF, 331 kB)
De klager kan een klacht indienen:

 • per email, via klachtencie@ggzingeest.nl
 • per post; via Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken
  Postbus 74077
  1070 BB Amsterdam

Gebruik richtlijnen, continuïteit van zorg en intern toezicht

1.3 Gebruik richtlijnen
De verplichte zorg wordt in beginsel [27] toegepast op basis van vastgestelde richtlijnen.[28] Deze is: 
De generieke module dwang en drang: Assertieve en verplichte zorg

[27] ‘in beginsel’ zo lang nog niet voor alle vormen van verplichte zorg richtlijnen zijn ontwikkeld. De verplichte zorg wordt in beginsel toegepast op basis van een multidisciplinaire richtlijn die gericht is op het voorkomen van verplichte zorg, keuze voor de minst bezwarende vorm van verplichte zorg, het beperken van de duur en frequentie van de verplichte zorg, de veiligheid van betrokkene en zorgverleners en het voorkomen van nadelige effecten op korte en lange termijn voor betrokkene.
[28] Artikel 8:5 Wvggz.


1.4 Continuïteit van zorg
De continuïteit van zorg wordt gewaarborgd doordat de GGD Amsterdam op de volgende wijze zorg draagt voor een vloeiende overgang van verplichte zorg naar zorg op basis van vrijwilligheid en andersom[29] door:
De GGD Amsterdam biedt nazorg. Dit betekent dat er ook aandacht wordt besteed aan o.a. huisvesting, dagbesteding en middelen van bestaan voordat de verplichte zorg wordt beëindigd.
[29] Artikel 2:2, lid 2 Wvggz.

2 Intern toezicht GGD Amsterdam op (omgang met) (verplichte) zorg
De eerste geneeskundige van de GGD Amsterdam houdt intern toezicht op de (verplichte) zorg.
De eerste geneeskundige van de GGD Amsterdam houdt toezicht door deelname aan het psychiateroverleg, het bijhouden van verplichte zorg op Bureau Eerste Geneeskundige (BEG).

De GGD Amsterdam zorgt ervoor dat de eerste geneeskundige deze taak naar behoren kan uitvoeren en waarborgt de onafhankelijkheid van de eerste geneeskundige.[30]
[30] Artikel 2:3, lid 2 Wvggz.

Dit waarborgen wij op de volgende manier:
De eerste geneeskundige voert zijn taken op grond van de Wvggz zelfstandig uit. De GGD Amsterdam geeft geen aanwijzingen aan de eerste geneeskundige ten aanzien van zijn taakuitoefening.