Kwaliteitsstatuut MGGZ 2020

Kwaliteitsstatuut MGGZ 2020

Elke specialistische GGZ-instelling is vanaf 01-01-2017 verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben. In dit Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het Kwaliteitsstatuut is gebaseerd op het model GGZ Kwaliteitsstatuut, ontwikkeld door GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

Het ingevulde Kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Hiermee wordt gepaste zorg bevordert.

Algemene informatie

Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: GGD Amsterdam, Afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
Adres: Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Website: www.ggd.amsterdam.nl
KvK: 34366966
AGB-code: 73731509

Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Secretariaat MGGZ
Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
E-mailadres: info@ggd.amsterdam.nl
Telefoonnummer: (020) 555 5462

Locaties
Onze locaties vindt u hier: www.ggd.amsterdam.nl/drugs

Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk
De GGD Amsterdam biedt een behandeling voor mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek die ook verkeren in instabiele sociale omstandigheden.

De GGD Amsterdam heeft binnen haar eigen organisatie tevens een huisartsenpraktijk voor OGGZ cliënten, een soa-polikliniek, een afdeling voor tuberculosebestrijding en een afdeling voor infectieziekten.

De GGD Amsterdam werkt samen met zorginstanties en individuele zorgverleners in de regio Amsterdam om de gezondheid van de inwoners en de maatschappij te monitoren en te verbeteren. Adressen en namen van zorgprofessionals en zorginstanties zijn te vinden op: www.socialekaart.amsterdam.nl

GGD Amsterdam, heeft aanbod in: de gespecialiseerde GGZ.

Behandelsetting gespecialiseerde GGZ
Cliënten kunnen bij de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg terecht voor de onderstaande zorg:

 • Verslavingszorg
 • Psychiatrische zorg

Voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:

 • Psychiater
 • Verslavingsarts

De zorgverleners bij de GGD Amsterdam zijn alle BIG-geregistreerd. De MGGZ werkt met een gediplomeerd multidisciplinair team dat bestaat uit een psychiater, (verslavings-)artsen en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

Organisatie van de zorg

Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
De GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) ziet er als volgt op toe dat:

 • De zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn: de zorgverleners bij de GGD Amsterdam zijn alle BIG-geregistreerd;
 • De zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen: de zorgverleners van de GGD Amsterdam handelen volgens ‘state of the art’ (nieuwste inzichten) richtlijnen van hun beroep;
 • Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden: de zorgverleners bij de GGD Amsterdam zijn alle ingeschreven bij een kwaliteitsregister van hun beroep, waardoor de kennis en vaardigheden die bij hun beroep horen gewaarborgd zijn.

Samenwerking
Er is een professioneel statuut aanwezig.

Binnen de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

 • Het behandelteam bespreekt dagelijks de cliënten na die gezien zijn;
 • Elke cliënt wordt twee keer per jaar op de behandelplanbespreking door het team besproken. De psychiater is altijd aanwezig bij deze bespreking.
 • Op verzoek van een behandelaar of de cliënt vindt er overleg over de behandeling plaats.

De GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

 • De visie van de GGD Amsterdam bestaat eruit dat cliënten de volgende stadia doorlopen.
  • Stabilisatie
  • Resocialisatie
  • Rehabilitatie

Deze fasen zijn beschreven in het behandelprogramma. Zorgverleners helpen de cliënt om het hoogst mogelijke stadium te bereiken.

Binnen de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Wanneer er sprake is van een verschil van inzicht tussen de zorgverleners, dan zal de eerste geneeskundige / psychiater van de GGD Amsterdam een standpunt innemen.

Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
De behandelaar vraagt om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruikt de behandelaar de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld).

Klachten- en geschillenregeling
De GGD Amsterdam heeft een klachtenprocedure die inzichtelijk is op haar website: 
https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/klachten/brochures.
Hierin staat ook beschreven hoe de cliënt verder kan gaan met zijn klacht als deze niet naar tevredenheid afgehandeld kan worden.

Het behandelproces

Wachttijd voor intake en behandeling
De GGD Amsterdam heeft geen wachtlijst voor gespecialiseerde GGZ. De GGD Amsterdam wil laagdrempelig zijn. Een intakegesprek kan veelal op de dag van aanmelding plaatsvinden.

Aanmelding en intake
De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:

 • De aanmelding wordt ontvangen door de dienstdoende behandelaar van de Geïntegreerde Voorziening.

Binnen de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer - indien mogelijk met een passend advies – als er geen passend aanbod gedaan kan worden op de zorgvraag van de cliënt.

Diagnose
Beschrijving van hoe de intake en diagnose binnen de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) is geregeld:

 • De intake wordt gedaan door het behandelteam, dat bestaat uit:
  • een hbo-verpleegkundige,
  • een maatschappelijk werker,
  • een verslavingsarts en/of een psychiater
 • Zo nodig wordt de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige hierbij betrokken.
 • Elke cliënt heeft als zorgcoördinator een hbo-verpleegkundige. Deze is aanspreekpunt voor de cliënt en coördineert in samenwerking met de regiebehandelaar het behandelproces. In de dagelijkse bespreking van het behandelteam wordt op basis van de primaire problematiek de psychiater of de verslavingsarts benoemd tot regiebehandelaar. De regiebehandelaar, psychiater of verslavingsarts stelt de diagnose.

Behandeling
Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

 • Na de intake wordt het behandelplan door het behandelteam opgesteld. Daarna wordt het 
  behandelplan voorgelegd aan de cliënt en met hem besproken. De cliënt stelt ook zelf doelstellingen op voor het behandelplan. Deze hoeven niet specifiek de zorgverlening te betreffen maar kunnen gaan over alle levensgebieden waar de cliënt verbetering in wil aanbrengen. Hierna wordt het behandelplan nogmaals besproken door het behandelteam om deze definitief vast te stellen.
 • De regiebehandelaar en de psychiater zijn altijd aanwezig bij de behandelplanbespreking. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling die wordt uitgevoerd door het behandelteam. De regiebehandelaar bepaalt de diagnose, stelt formeel het behandelplan vast en neemt deel aan de halfjaarlijkse evaluatie van het behandelplan. De regiebehandelaar is te allen tijde bereikbaar voor consultatie.
 • De voortgang van de behandeling wordt binnen de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) als volgt gemonitord: Het behandelplan van de cliënt wordt twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig herzien.
 • Binnen de GGD Amsterdam, afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de verslavingsbehandeling als volgt:
  Er wordt één keer per jaar een instrument gebruikt (MATE, Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie) om het effect van de behandeling te meten.
  Voor de psychiatrische behandelingen wordt het instrument HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) gebruikt.
 • Eén keer per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen op de Geïntegreerde Voorzieningen van de GGD Amsterdam. Het volgende geplande onderzoek vindt in 2021 plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Bureau Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam. Bij het laatste onderzoek in 2019 gaven cliënten gemiddeld een rapportcijfer van 7,0 voor de tevredenheid.

Afsluiting
Mocht er na de afsluiting van de behandeling sprake zijn van terugval dan kan de behandeling opnieuw gestart worden.