Kwaliteitsstatuut MGGZ

Lijst

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C

Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Lijst

Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland
Hoofd postadres straat en huisnummer: Nieuwe Achtergracht 100
Hoofd postadres postcode en plaats: 1018WT AMSTERDAM
Website: www.ggd.amsterdam.nl
KvK nummer: 34366966
AGB-code 1: 73731509

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Zorgadministratie Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg, GGD Amsterdam
E-mailadres: ZorgadministratieMGGZ@ggd.amsterdam.nl
Telefoonnummer: 020 555 5624

3. Onze locaties vindt u hier
Link: https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/contact/geintegreerde/

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek / doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie / omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.

De SGGZ doelgroep binnen de MGGZ van de GGD Amsterdam kenmerkt zich door chronische verslaving(en) en co-morbide psychiatrische aandoeningen die chronische behandelingen en een beschermende schil nodig hebben.
Onze cliënten zijn overwegend zorg mijdend waarbij er naar verhouding veel tijd besteed wordt aan de cliënt en minder mét de cliënt. In Amsterdam heeft de MGGZ de functie “last resort” die onvoorwaardelijke zorg biedt aan mensen die elders “uitbehandeld” zijn. Zij zijn niet vaardig genoeg om zelfredzaam te zijn. Vanwege het gebrek aan zelfredzaamheid is het noodzakelijk om rondom de cliënt nauw samen te werken met ketenpartners (zoals maatschappelijke opvang, reclassering, Werk Participatie en Inkomen) en zicht te houden op bijkomende somatische en psychiatrische aandoeningen. Indien nodig wordt de zorg op assertieve wijze geleverd als de cliënt uit beeld dreigt te raken.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

 • Alcohol
 • Overige aan een middel
 • Schizofrenie
 • Depressie
 • Bipolair en overig
 • Angst

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz)
Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk)
Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving in combinatie met een psychische stoornis of een eetstoornis in combinatie met PTSS), namelijk

 • verslaving en psychiatrie
 • verslaving en licht verstandelijk beperkt
 • overig, namelijk: verslaving en psychiatrie en licht verstandelijk beperkt

5. Beschrijving professioneel netwerk
De GGD Amsterdam heeft binnen haar eigen organisatie een huisartsenpraktijk, een SOA polikliniek en een afdeling voor tuberculosebestrijding.
Op de Geïntegreerde Voorzieningen van de Gemeente Amsterdam werkt de GGD samen met Werk, Participatie en Inkomen (dienst voor werk en inkomen), met instellingen voor begeleid wonen en met de reclassering.
De GGD Amsterdam afdeling MGGZ werkt samen met andere GGZ-instellingen wanneer klinische zorg of hulp bij een crisis nodig is.

6. Onze instelling biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland heeft aanbod in

 • de gespecialiseerde-ggz
 • Verslavingsarts KNMG en psychiater

6b. Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

 • Categorie B Indicerend regiebehandelaar: verslavingsarts KNMG en psychiater
 • Categorie B Coördinerend regiebehandelaar: verslavingsarts KNMG en psychiater
 • Categorie C Indicerend regiebehandelaar: verslavingsarts KNMG en psychiater
 • Categorie C Coördinerend regiebehandelaar: verslavingsarts KNMG en psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):

De GGD Amsterdam, afdeling MGGZ heeft binnen haar eigen organisatie een huisartsenpraktijk, een SOA polikliniek en een afdeling voor tuberculosebestrijding.
Op de Geïntegreerde Voorzieningen van de Gemeente Amsterdam werkt de GGD samen met Werk Participatie en Inkomen (dienst voor werk en inkomen), met instellingen voor begeleid wonen en met de reclassering. De GGD Amsterdam werkt samen met andere GGZ-instellingen wanneer klinische zorg of hulp bij een crisis nodig is.

Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.
Alle regiebehandelaren verbinden zich aan een multidisciplinair lerend netwerk waarbij zij op systematische wijze op hun handelen reflecteren. Doel hiervan is van elkaar leren, zich verder ontwikkelen en verbeteren door met elkaar in gesprek te gaan.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn
De bevoegdheid - of iemand de juiste diploma’s heeft - van nieuw aan te stellen medewerkers wordt gecontroleerd bij de indiensttreding. Dit gebeurt volgens de eisen die aan de functie zijn gesteld en die in de functiebeschrijving (functiegebouw) zijn vastgelegd.
Daarnaast wordt de BIG-registratie gecontroleerd en een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag opgevraagd en worden indien nodig referenties van vorige werkgevers gevraagd. De bekwaamheid - of iemand zijn ervaring op peil heeft houdt – is integraal onderdeel van het werk. En kan getoetst worden door een daartoe bevoegde functionaris. De route hiervoor is nog in ontwikkeling.

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen
De GGD Amsterdam, afdeling MGGZ werkt volgens de relevante zorgstandaarden.
MGGZ verlangt van hulpverleners dat zij kennis hebben van de professionele standaarden binnen hun vakgebied en dat zij hiernaar handelen. Professionele standaarden worden opgesteld door beroepsgroepen, op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Medewerkers leggen vast hoe bepaalde klachten het best behandeld kunnen worden en hoe beroepsbeoefenaren in de zorg zich behoren te gedragen. Er zijn verschillende zorgpaden ontwikkeld voor de chronische verslavingszorg.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden
De regiebehandelaren zijn verplicht deel te nemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Dat betekent dat regiebehandelaren met collega’s van dezelfde beroepsgroep, van binnen en buiten de organisatie met elkaar spreken over de omstandigheden waaronder en de manier waarop zij hun beroep uitoefenen en welke onderwerpen zij moeilijk vinden. Met als doel feedback te krijgen op hun persoonlijk functioneren en daarvan te leren.
MGGZ biedt hulpverleners de mogelijkheid op verschillende manieren hun vakkennis te
onderhouden.Jaarlijks worden er nascholingsactiviteiten georganiseerd.
Voorbeelden: motiverende gespreksvoering, agressie training, reanimatiecursus.
Daarnaast zijn er klinische lessen (lessen op basis van praktijkervaringen); presentaties over invoeren/leren toepassen van nieuwe richtlijnen; interne lezingen/conferenties.
Verder is er een scholingsbudget, waaruit (externe) bij- en nascholingsactiviteiten kunnen worden betaald. De afdelingsmanager bepaalt in samenspraak met de medewerkers wie welke opleidingsactiviteit doet.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies 1 van de 2 opties)
Ja

10b. Binnen Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland is het
(multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging)

De behandeling wordt besproken in een multidisciplinair team:

 • aan het eind van de intake en 2 keer per jaar tijdens de behandeling;
 • bij veranderingen van de toestand;
 • bij wijziging van het behandelplan;
 • bij (mogelijke) beëindiging van de behandeling;
 • bij een (dreigende) crisis;
 • als de behandeling geen resultaat heeft.

We noemen dit multidisciplinaire overleg (MDO) de behandelplanbespreking. Daarin overleggen behandelaren van meerdere disciplines (beroepsgroepen) over hoe de behandeling zo optimaal mogelijk kan verlopen en worden voorgenomen besluiten getoetst. Daarnaast worden alle cliënten elke dag zo nodig besproken in het ochtendoverleg en in de nabespreking. Alle relevante informatie wordt gerapporteerd in het betreffende digitale dossier.

10c. Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon
Naar aanleiding van een behandelevaluatie met de cliënt of als de behandelaar van mening is dat de behandeling goed aanslaat of juist te weinig effect heeft, gaan we met de cliënt in gesprek over het intensiveren of juist minder intensief maken van de behandeling.
De mogelijkheden zijn:

 • voortzetting van de huidige behandeling;
 • intensievere zorg;
 • minder intensieve zorg;
 • afsluiten behandeling (terug naar huisarts of andere zorginstelling).

De afdeling MGGZ, SGGZ, van de GGD Amsterdam geldt over het algemeen wel als een last resort waardoor er vaak alleen verwijsmogelijkheden zijn als de cliënt stabiel is op meerdere levensgebieden.

10d. Binnen Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure
Wanneer er sprake is van een verschil van inzicht tussen de zorgverleners dan zal de eerste geneeskundige en psychiater van MGGZ, GGD Amsterdam een standpunt innemen.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle)
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de 2 opties)
Link naar klachtenregeling: https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/klachten/

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postadres: Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 310 53 10

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

Het behandelproces: het traject dat de patiënt binnen de GGD doorloopt

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: De GGD Amsterdam afdeling MGGZ heeft geen wachtlijst voor de gespecialiseerde GGZ.

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld: aanmeldingen komen via de zorgadministratie binnen. Vervolgens worden de aanmeldingen wekelijks in een MDO besproken. Cliënten worden hierna in zorg genomen of met een passend
advies terugverwezen naar de verwijzer.

14b. Binnen Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose).

Een nieuwe aanmelding komt binnen bij de zorgadministratie via Zorgdomein of per mail. Zij maken een dossier aan en plannen een afspraak in voor een intake.
De intake wordt gedaan door het behandelteam, dat bestaat uit:

 • hbo-verpleegkundige,
 • maatschappelijk werker,
 • basisarts
 • indicerend regiebehandelaar

Zo nodig wordt de sociaal psychiatrisch verpleegkundige hierbij betrokken.
Elke cliënt heeft als zorgcoördinator een hbo-verpleegkundige. Deze is aanspreekpunt voor de cliënt en coördineert in samenwerking met de regiebehandelaar het behandelproces. In de dagelijkse bespreking van het behandelteam wordt op basis van de primaire problematiek de psychiater of de verslavingsarts benoemd tot regiebehandelaar. De indicerend regiebehandelaar stelt de diagnose.
Elke discipline stelt heldere en haalbare behandeldoelen op aan de hand van de verkregen informatie tijdens de Intake.

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team)
Elke discipline stelt heldere en haalbare behandeldoelen op, deze worden met de cliënt besproken door de regiebehandelaar. De cliënt kan zelf ook behandeldoelen aandragen, deze kunnen over alle levensgebieden gaan. Alle doelen worden besproken tijdens de behandelplanbespreking, als de cliënt akkoord is wordt het behandelplan definitief vast gesteld. De behandeling start daarna direct.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars)
De regiebehandelaar en de psychiater zijn altijd aanwezig bij de behandelplan bespreking. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling welke wordt uitgevoerd door het behandelteam. De regiebehandelaar bepaalt de diagnose, stelt formeel het behandelplan vast en neemt deel aan de 2-jaarlijkse evaluatie van het behandelplan. De regiebehandelaar is te allen tijde bereikbaar voor consultatie.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM)
Het behandelplan van de cliënt wordt 2 keer per jaar geëvalueerd en zo nodig herzien. De medewerkers van de zorg administratie maken en bewaken de planning.

16d. Binnen Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie)
Om de voortgang van de behandeling te monitoren worden er 2 keer per jaar een medische en verpleegkundige screeningen gedaan, 1 keer per jaar een screening door een maatschappelijk werker en wordt er een ROM meting gedaan. De resultaten worden verwerkt in het behandelplan.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe)
Tot voor kort werd de cliënttevredenheid tweejaarlijks gemeten door middel van vragenlijsten door een bureau van de Gemeente Amsterdam; Onderzoek en Statistiek.
De GGD Amsterdam, afdeling MGGZ, wil vanaf heden een aanvullende wijze van cliëntervaringen ontwerpen welke dichter bij de cliënten staat.

17. Afsluiting / nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen)
Patiënten kunnen altijd opnieuw verwezen worden naar onze afdeling. Dit staat ook vermeld in de brief naar de huisarts bij het beëindigen van een behandeling.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval
Bij vrijwel alle cliënten is er sprake van een chronische verslaving waarbij er een lange termijn methadononderhoudsbehandeling plaatsvindt.

Ondertekening

Naam bestuurder van Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam- Amstelland: A. M. van der Hulst

Plaats: Amsterdam

Datum: 28-6-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

 • Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
 • Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
 • Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.