Pad tot huidige pagina

Integrale aanpak Suïcidepreventie Amsterdam

Suïcidepreventie is al bijna 15 jaar een speerpunt van het Amsterdams gezondheidsbeleid, met GGD als regisseur. Het RIVM erkende de integrale aanpak Suïcidepreventie Amsterdam in 2020 als Goed onderbouwd.

Suïcidepreventie wordt vaak gezien als een zaak van verschillende partijen. De lokale overheid is een belangrijke partij op het gebied van openbare gezondheidszorg. Juist op gemeentelijk niveau zijn de instellingen, die betrokken zijn bij suïcidepreventie, het best samen te brengen.

Het ontbreekt aan voldoende wetenschappelijke ondersteuning voor de effectiviteit van afzonderlijke interventies op het gebied van suïcidepreventie. Een combinatie van verschillende strategieën op verschillende niveaus van preventie wordt het meest aanbevolen.

Als eerste gemeente een integrale aanpak

GGD Amsterdam heeft als eerste gemeente in Nederland een integrale aanpak voor suïcidepreventie opgezet. Het doel van deze aanpak is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in de hoofdstad door

  • vroegsignalering en bespreekbaar maken van suïcidaliteit,
  • casemanagement/toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers,
  • ondersteuning van nabestaanden
  • én het beperken van toegang tot dodelijke middelen.


Tijdens de uitvoering worden ook de lacunes en knelpunten in het zorgaanbod en eventuele problemen bij verwijzing en vervolghulp geïnventariseerd. Deze knelpunten worden onder de aandacht van de lokale partners gebracht waardoor zij gestimuleerd worden om bij te dragen aan een sluitende zorgketen.

Cijfers

De cijfers in Amsterdam zitten sinds de start van de aanpak onder of op het Nederlandse gemiddelde en dat is gezien de demografische samenstelling in de stad bijzonder.

GGD Amsterdam heeft de Landelijke agenda Suicidepreventie 2021-2025 ondertekend en daarmee zijn wij ook lid van de brede coalitie ‘Samen Minder Suïcide’. Dit is een netwerk van partijen en organisaties die domein overstijgend suïcidepreventie verder willen brengen.

Meer informatie