Pad tot huidige pagina

Luchtkwaliteit

7 september 2018

De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland is het verkeer. Het mengsel van uitlaatgassen uitgestoten op de snelwegen en in de stad zorgt voor relatief hoge concentraties luchtvervuiling. Ook de uitstoot van industrie speelt een belangrijke rol.

De buitenluchtkwaliteit in Amsterdam-Amstelland voldoet op veel plekken niet aan de geldende normen. De gemeenten, provincie en het rijk nemen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Meer hierover kunt u lezen op amsterdam.nl/luchtkwaliteit.
De GGD houdt de luchtkwaliteit in de gaten. Dit is te volgen via Luchtmeetnet.nl. De meetresultaten van NO2, die elke vier weken wordt gemeten op ongeveer 100 locaties in Amsterdam, worden op deze website getoond.

Resultaten Luchtmeetnet Amsterdam 2017

In dit rapport worden de meetresultaten 2017 van het Luchtmeetnet Amsterdam beschreven. Er is een hoofdrapport en een uitgebreide bijlage waarin alle achtergrondinformatie te vinden is.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

De uitstoot van verkeer bestaat uit allerlei stoffen, zoals stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10, PM2.5) en roet. Deze luchtvervuiling kan effecten hebben op vooral de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

Luchtvervuiling leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s voor vooral kinderen, ouderen of mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben. Kinderen op scholen vlak langs de A10 hebben daarom bijvoorbeeld vaker bronchitis en gemiddeld een iets minder goede longfunctie.

Wat kan ik zelf doen?

Blootstelling aan verontreinigde lucht in de regio Amsterdam-Amstelland is eigenlijk niet te voorkomen of te beperken. Ook de lucht in huis komt van buiten. Het beperken van ventilatie of het dichtmaken van kieren is dus geen oplossing. U kunt wel ‘slim’ ventileren, door bij voorkeur buiten de spits en aan de niet-weg-kant ramen en roosters open te zetten.

U kunt ook zelf uw productie van luchtvervuiling zoveel mogelijk beperken. Pak vaker de fiets of het OV en rij minder auto. Als u wel auto rijdt, kunt u het beste rijden volgens het Nieuwe Rijden en kiezen voor een schone(re) auto of een deelauto. Ook binnenshuis kunt u de productie van luchtvervuiling voorkomen, door bijvoorbeeld de open haard of allesbrander minder (of niet) te stoken of geen kaarsen te branden.

Welke regels gelden er?

De minimale kwaliteit van de buitenlucht is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Voor twee stoffen die deel uitmaken van het mengsel luchtvervuiling zijn normen vastgelegd. Voor zowel NO2 als PM10 geldt een norm (de zogeheten grenswaarde) van 40 µg/m3. Er gelden ook Europese regels zoals een (toekomstige) norm voor PM2.5. Exacte informatie over de geldende normen is te vinden bij de Rijksoverheid.

Meer weten over luchtkwaliteit en gezondheid

Kijk bij veel gestelde vragen over verontreiniging van de buitenlucht (PDF, 604 kB)

Informatievideo

De GGD Amsterdam is gespecialiseerd in het meten van de luchtkwaliteit en kan heel exact laten zien hoe vervuild de lucht is en wat het effect op de gezondheid van de inwoners is.

Om inzicht in luchtkwaliteit te krijgen, ook over langere perioden, is goed meten de hoofdzaak. In onderstaande video kunt u zien hoe dat in zijn werk gaat

Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen

Op 5 januari 2010 is de Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen (PDF, 54 kB)
vastgesteld door het gemeentebestuur van Amsterdam. Deze richtlijn is in samenwerking met Dienst Milieu en Bouwtoezicht en Dienst Ruimtelijke Ordening opgesteld en stelt eisen aan de minimale afstand van nieuw te bouwen gevoelige bestemmingen (scholen, voorzieningen voor kinderopvang, bejaarden- verzorgings- en verpleeghuizen) tot drukke wegen. Doel is om de blootstelling van kwetsbare groepen aan luchtverontreiniging te verminderen.
De Amsterdamse richtlijn is gebaseerd op de landelijke GGD richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid. Deze landelijke richtlijn vindt u op de website van het RIVM.

GGD Amsterdam geeft adviezen over locaties voor gevoelige bestemmingen. De procedure staat beschreven in GGD Advies Gevoelige bestemmingen en luchtkwaliteit (PDF, 21 kB).

Wat kan de GGD doen?

De afdeling Milieu en Gezondheid kan u informeren en adviseren over luchtkwaliteit en de effecten daarvan op uw gezondheid. Afdeling Milieu en Gezondheid is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl.
De GGD is daarnaast nauw betrokken in het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Amsterdam, en adviseert de Amstelland gemeenten over dit onderwerp.

Scheepvaart en luchtkwaliteit

GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gedaan naar de invloed van de scheepvaart op de luchtkwaliteit nabij vaarwegen. In mei 2012 is hier hierover een rapport (PDF, 2,3 MB) verschenen.

Onderzoek ventilatiesysteem op school

De GGD heeft in 2009 onderzocht of toepassing van een filter in een ventilatiesysteem op school leidt tot schonere lucht. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van vragen over de mogelijkheden ter bescherming van kinderen die in Bos en Lommer naar school gaan vlakbij een drukke weg. Naar aanleiding van het onderzoek is een rapport verschenen.

Snelheid op de A10

Een van de meetpunten van de GGD staat vlak langs de A10-west. De GGD is hierdoor betrokken geweest in de discussies over de luchtkwaliteitseffecten van het instellen, en afschaffen, van de snelheidsbeperking aldaar. In 2008 heeft de GGD een wetenschappelijk artikel (PDF, 620 kB) gepubliceerd over het luchtkwaliteitseffect van 100 naar 80 km/u. In 2013 heeft de GGD in opdracht van de gemeente Amsterdam deze analyses (PDF, 120 kB) overgedaan voor de verandering van 80 naar 100 km/u. De discussie is verder te volgen via de site van het Programmabureau Luchtkwaliteit.

Lespakket Luchtvervuiling

In het kader van Joaquin, een Europees project, is er een lespakket gemaakt over luchtvervuiling voor groep 6 t/m 8. Dit lespakket van de afdeling Leefomgeving is gratis te downloaden.
Luchtvervuiling (PDF, 18 MB) : vier lessen voor groep 6, 7 of 8 (PDF, 17 MB) / GGD Amsterdam. Leefomgeving, EduScience, 2014

Resultaten NO2 Palmes metingen

De GGD Amsterdam voert op ongeveer 100 locaties in Amsterdam NO2 metingen uit met behulp van Palmes buisjes. De locaties zijn te bekijken op Locaties NO2 Palmes buisjes.

De meetresultaten van 2015 vindt u hier: Luchtverontreiniging Amsterdam 2015 (PDF, 1,9 MB).

Op basis van vergelijking met de gevalideerde referentiemetingen uit het automatisch luchtmeetnet zal na afloop van elk kalenderjaar een correctiefactor worden toegepast op de voorlopige concentraties

Meer informatie