Pad tot huidige pagina

Klachtencommissie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) stelt voor Veilig Thuis een klachtencommissie verplicht. De GGD heeft besloten om ook voor haar andere diensten waarop de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing is een klachtencommissie in te zetten.  De GGD heeft er voor gekozen deze uit externen en daarmee onafhankelijke deskundigen te laten bestaan. De leden van de commissie hebben ervaring met klachtenprocedures en/of cliëntenrecht. De commissie nodigt klager en aangeklaagde uit om hun verhaal te doen. Indien nodig bestudeert de commissie dossiers, vraagt advies aan deskundigen of doet onderzoek op de werkplek. Op basis van al deze informatie oordeelt de commissie over het wel of niet gegrond zijn van de klacht.

Namens het college van burgemeester en wethouders bepaalt de algemeen directeur van de GGD de te nemen maatregelen naar aanleiding van uw klacht.

Het indienen van de klacht

Het makkelijkst is het als u uw klacht schriftelijk indient. Vermeld in uw brief in ieder geval uw naam, over wie u een klacht heeft, een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en wat u van de klachtencommissie verwacht.
Klachten die niet binnen één jaar na het voorval zijn ingediend komen niet in aanmerking voor behandeling, uitzonderingen daargelaten.
Iedere klager ontvangt een ontvangstbevestiging en een exemplaar van de Klachtenfolder.

Behandeling door de commissie

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht. Daarbij krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. U kunt zich bij de behandeling van uw klacht laten bijstaan, bijvoorbeeld door een familielid, een vertrouwenspersoon of een juridisch adviseur.
De commissie laat u weten binnen welke termijn zij haar oordeel uitspreekt. Haalt zij die niet, dan krijgt u daarvan bericht en wordt een nieuwe termijn genoemd. U krijgt het oordeel van de klachtencommissie per brief. De betreffende medewerker, degene over wie u een klacht heeft ingediend, krijgt die ook. In deze brief beschrijft de commissie hoe zij tot haar oordeel is gekomen.

De afloop

Als de klacht terecht is zal de GGD een paar dingen doen:

  • De algemeen directeur van de GGD zal in een brief aan de klager aangeven op welke wijze de GGD zal voorkomen dat hetgeen waarover is geklaagd opnieuw plaats zal vinden.
  • Het is mogelijk dat door de klachtenprocedure de relatie tussen de klager en de medewerker ernstig verstoord is. In dat geval zorgt het management voor een andere medewerker die de behandeling overneemt, waardoor de klager gewoon in behandeling kan blijven bij de GGD.

Bewaartermijn

Van alle klachten wordt door het secretariaat van de klachtencommissie een dossier opgesteld. Ieder dossier wordt 5 jaar bewaard, en na die termijn vernietigd.

Publicatie

Jaarlijks brengt de klachtencoördinator een verslag uit. In het verslag zullen geen persoonsgegevens van klagers, zoals naam en adres, worden opgenomen.

Reglement externe klachtencommissie GGD Amsterdam

Download hier het Reglement externe klachtencommissie GGD Amsterdam (PDF, 104 kB)