Profielopleiding Jeugdarts KNMG 1e fase

Algemeen

Voor wie? Artsen in dienst bij JGZ-GGD Amsterdam

Specialisme: Arts Maatschappij & Gezondheid

Profiel: Jeugdgezondheidszorg

Opleidingsinrichting: GGD Amsterdam, cluster Jeugdgezondheidszorg, in samenwerking met NSPOH en TNO

Locatie werkplek: De okc's (ouder- en kindcentra) in Amsterdam

Stageopleider: verschillend

Contactpersoon: Marrit Nijman, arts Maatschappij & Gezondheid JGZ en coördinator opleidingen Maatschappij & Gezondheid JGZ, 020 555 5697.
Tuberculosebestrijding: Wieneke Meijer, teamhoofd tuberculosebestrijding.

Opleidingsduur: 2 jaar cursorisch onderwijs, praktijkopleiding afhankelijk van aanstelling

Aantal plaatsen: 6 opleidingsplaatsen per jaar (bij goedkeuring subsidie)

Organisatie

De GGD Amsterdam is een erkende opleidingsinrichting 1e en 2e fase en leidt artsen op tot specialisten (jeugdarts KNMG / arts M&G). Daarnaast is de GGD Amsterdam deelnemer in de Academische Werkplaats, organiseert zij symposia en leergangen Arts Maatschappij & Gezondheid

JGZ-GGD Amsterdam verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor jeugdigen van 0-18 (23) jaar in de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vanuit 28 locaties verspreid over het zorggebied werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, logopedisten en medewerkers van het planbureau. Het cluster JGZ heeft circa 440 medewerkers. Jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met het Ouder- en Kindteam Amsterdam.

Doelstelling

Het doel van de praktijkopleiding van JGZ-GGD Amsterdam te beschikken over artsen die voldoen aan de betreffende registratie in het profielregister Jeugdgezondheidszorg. JGZ-GGD Amsterdam streeft dit doel na door het aanbieden van een adequate praktijkopleiding en – begeleiding van de aios.

Procedure

Het cluster JGZ vraagt jaarlijks subsidie aan bij het ministerie van VWS voor een aantal opleidingsplaatsen. Het aantal aan te vragen opleidingsplaatsen wordt jaarlijks door het management vastgesteld, afhankelijk van de beschikbare interne capaciteit.

Toewijzing van de opleidingsplaatsen gebeurt door middel van een externe werving- en selectieprocedure door Sogeon.

De geselecteerde artsen kunnen het volgende kalenderjaar starten met de opleiding. In bijna alle gevallen gaat de AIOS in dienst van de SBOH voor de opleidingsduur. De aios wordt tijdens de praktijkopleiding begeleid door een ervaren praktijkopleider die minimaal 3 jaar jeugdarts KNMG of arts M&G is.

De aios is zelfstandig werkzaam binnen de JGZ 0-23 jaar. Aan de hand van een op te stellen persoonlijk opleidingsplan (POP) voert de aios praktijkopdrachten uit die verbinding hebben met het dagelijkse werk van de jeugdarts. Het POP wordt samengesteld aan de hand van de te ontwikkelen competenties. De competenties zijn beschreven volgens het CanMEDS-model.

Tijdens de opleiding wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke ervaring binnen de JGZ 0-23 jaar. Door (tijdelijke) werkzaamheden binnen andere aandachtsgebieden of door stages kan de aios ervaring opdoen in de zorgverlening van jeugdigen van verschillende leeftijden.

Locatie werkplek:Contactinformatie JGZ >