Stage verslavingszorg

Voor wie? Basisartsen in opleiding tot huisarts (haio)

Specialisme: huisartsgeneeskunde

Algemene informatie

De stage vindt plaats op één van de 3 Geïntegreerde Voorzieningen (GV) onder verantwoordelijkheid van een stageopleider. Er zijn wekelijkse leer- en evaluatiegesprekken met de stageopleider. De stageopleider op de betreffende Geïntegreerde Voorziening verzorgt de introductie.
Werkdagen zijn van 08.30- 17.00 uur, er zijn geen diensten.

Stageopleider:

Ineke Eising, 020-5555624,
ieising@ggd.amsterdam.nl

Nelda de Grave, 020-5555281,
ndgrave@ggd.amsterdam.nl

Amha Mengistu, 020-5555838,
amengistu@ggd.amsterdam.nl

Locatie werkplek:
Contactgegevens Geïntegreerde Voorzieningen (Centrum, West en Zuidoost).

Stageplaats

De haio gaat werken op één van de 3 Geïntegreerde Voorzieningen van de afdeling MGGZ van de GGD Amsterdam en de daaraan verbonden voorzieningen van de Maatschappelijke Opvang. Het doel van de Geïntegreerde Voorzieningen van de GGD is het in zorg nemen en houden van een patiëntengroep die vanwege hun vaak complexe problematiek geen gebruik kunnen maken van de reguliere gezondheidszorg. Door de zorg van de GGD wordt enerzijds de patiënt op een professionele, multidisciplinaire en adequate manier behandeld en anderzijds geeft het de partners uit de reguliere zorg een mogelijkheid hun organisatie te ontlasten, zonder dat de patiënt daaronder lijdt.
Met een intensieve, op maat gesneden behandeling wordt beoogd de patiënt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven, zodat deze soms kan worden terugverwezen naar de reguliere zorg.
Met het behandelen en begeleiden van de patiënt wordt ook een maatschappelijk belang gediend, want een adequate behandeling leidt tot minder overlast op straat en minder contact met politie/justitie. Dit laatste bepaalt in belangrijke mate de vorm en de voortgang van de behandeling.

Het betreft een patiëntengroep met langdurige verslavingsproblematiek, al dan niet in combinatie met andere psychopathologie. Daarnaast moet er sprake zijn van sociaalmaatschappelijk disfunctioneren, zoals kan blijken uit vele detenties en contacten met politie/justitie, overlastmeldingen, dakloosheid, ernstige somatische comorbiditeit, prostitutie of algehele teloorgang. Als gevolg van de aan verslaving verbonden leefstijl en de sociaalmaatschappelijke marginalisering zijn er veelal ernstige somatische problemen, zoals chronische hepatitis C, hiv-infecties en COPD. Ook zullen leeftijdsgebonden aandoeningen eerder optreden, doordat deze patiëntengroep sneller veroudert.

Stage-aanbod:
Voor de omschreven patiënt is het effectief als alle hulpvragen vanuit één locatie beantwoord kunnen worden. De GGD probeert dit integrale aanbod zoveel mogelijk te benaderen met:

 • huisartsenzorg (dokter Valckenier), ook in voorzieningen voor Maatschappelijke Opvang,
 • verslavingszorg,
 • psychiatrische zorg,
 • sociaalmaatschappelijke zorg.

De haio is één van de artsen van het behandelteam in de Geïntegreerde Voorziening. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

 • het uitvoeren van intakes bij nieuwe patiënten,
 • het uitvoeren van medische screening bij patiënten die al in zorg zijn,
 • het opstellen en evalueren van behandelplannen,
 • frequent overleg met andere disciplines, bijwonen van nabesprekingen en behandelplanbesprekingen.

Introductie

De haio wordt geacht uiterlijk 2 à 3 weken voor de start van de stage een afspraak te maken met een van de stageopleiders voor kennismaking. Tijdens deze afspraak komt aan de orde:

 • persoonlijke kennismaking,
 • bespreking cv,
 • verwachtingen van de haio en de stageopleider wat betreft inzet en invulling,
 • werktijden, op te nemen vakantie en verlofregeling,
 • vaccinatiestatus van de haio,
 • inschrijving GGD, afdeling P&O; Verklaring Omtrent Gedrag,
 • accounts GGD netwerk / elektronisch dossier.

Voorbereiding

Ter voorbereiding bestudeert de haio teksten die bij de introductie zijn aangeleverd. De eerste dag om 08.30 uur melden bij Geïntegreerde Voorziening waar de stage plaatsvindt.

Begeleiding:
De haio staat onder directe supervisie van de GGD/MGGZ arts. Elke werkdag op de poli is er nabespreking van de patiëntcontacten.

Verdere onderwijsactiviteiten:
De haio houdt in principe een referaat op het tweemaandelijkse Inhoudelijk Thematisch Overleg (ITO). Verder is aanwezigheid verplicht bij de dagelijkse supervisie / werkbegeleiding / artsenoverleg op locatie.