Pad tot huidige pagina

Medische keuringen

9 oktober 2018

De keuringsarts van de GGD geeft medisch advies over de aanvragen van Amsterdammers die in aanmerking willen komen voor bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerplaats of huisvestingsurgentie.

De keuringsarts beslist zelf niet over deze aanvragen, maar geeft onafhankelijke adviezen aan de gemeente. De gemeente beslist.

Waarvoor kunt u medisch gekeurd worden bij de GGD?

De GGD nodigt u uit voor een keuring als zij een aanvraag heeft ontvangen van de instantie waar u uw verzoek heeft ingediend. Wij verzorgen medische keuringen voor onderstaande aanvragen:

  • Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
  • Regeling tegemoetkoming meerkosten (RTM)
  • keuring arbeidsgeschiktheid in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
  • urgentie voor huisvesting
  • leerlingenvervoer
  • wisselwoningen
  • ontheffing inburgeringsexamen

Waar vinden de keuringen plaats?

De keuringen vinden plaats bij de GGD (afdeling Forensische Geneeskunde en Medische Advisering), aan de Nieuwe Achtergracht 100, 1e verdieping (zie adresgegevens).

Alleen voor RTM en op nadrukkelijk verzoek van de betreffende instantie plant de GGD een huisbezoek.

Gehandicaptenparkeerkaart

Een aanvraag voor een parkeerplaats kan ingediend worden bij uw stadsloket indien u in Amsterdam woont. Als u in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel of Uithoorn woont kunt u uw aanvraag indienen bij het raadhuis in uw gemeente.
Dit kan voor mensen die zelfrijdend, dus de bestuurder van een auto zijn, of door personen die passagier zijn. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.

Criteria
De volgende criteria zijn van toepassing:
Voor zowel een gehandicaptenparkeerkaart bestemd voor een bestuurder als voor een passagier geldt dat de aanvrager:

  • ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loopmiddelen in redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voor een kaart voor een passagier geldt bovendien dat :

  • de aanvrager voor het vervoer op medische gronden van deur tot deur continu afhankelijk is van hulp van de persoon die het voertuig bestuurt.

Als de hulp van de bestuurder niet nodig is, is er geen noodzaak tot afgifte van een passagierskaart.

Regeling Tegemoetkoming Meerkosten

Amsterdammers die een minimum inkomen hebben kunnen voor bepaalde voorzieningen via Dienst Werk en Inkomen (DWI) een beroep op bijzondere bijstand doen.
De DWI verzoekt de GGD de medische noodzaak van deze voorziening te beoordelen. De aanvrager wordt opgeroepen op het spreekuur te verschijnen. Is dit niet mogelijk dan bezoekt de verpleegkundige u thuis.

Als u in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel of Uithoorn woont kunt u voor bepaalde voorzieningen een beroep op bijzondere bijstand doen bij het raadhuis in uw gemeente.

Inburgeringscursus

Voor de verplichte inburgeringscursus kunt u bij de GGD een aanvraag doen als u een psychische of lichamelijke belemmering heeft waardoor u niet kunt deelnemen aan deze inburgeringscursus.

NB! Deze keuring wordt alleen nog uitgevoerd door de GGD als de procedure is gestart vóór 1 januari 2013. Daarna kunt u terecht bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Dit formulier kan verzonden worden naar:
GGD Amsterdam, afdeling FGMA
Antwoordnummer 11428
1000 PG Amsterdam, of
per e-mail: agzsecretariaat@ggd.amsterdam.nl