Pad tot huidige pagina

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM): Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een meetinstrument dat door de GGD Amsterdam in samenwerking met de Gemeente Rotterdam is ontwikkeld om uitkomsten van de Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg (OG(G)Z) in kaart te kunnen brengen.

Inmiddels wordt de ZRM onder andere in de 4 grote steden (G4) gebruikt voor het screenen en evalueren van cliënten in de OGZ en aanverwante velden. De toepassing van de ZRM biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek maar stelt ook enkele nieuwe vragen en eisen aan het meetinstrument. Deze mogelijkheden, vragen en eisen worden in het huidig project benut, beantwoord en voldaan.

Doel

Naar aanleiding van vragen uit het veld van de openbare gezondheidszorg, en met het oog op de huidige en toekomstige toepassingen van de ZRM, worden voor dit onderzoek de volgende doelstellingen gesteld:
1. Ontwikkeling van aanvullende domeinen met betrekking tot de zelfredzaamheid van ouder/ voogd in relatie tot jeugd/ jongeren (ZRM-Ouderschap).
2. Bepaling van de gevoeligheid voor verandering (‘sensitivity to change’) van de ZRM.
3. Beschrijven van de zelfredzaamheid van verschillende subpopulaties binnen de Amsterdamse OGGZ en hun onderlinge verhouding.
4. Beschrijven van de ontwikkeling in zelfredzaamheid van de verschillende populaties en demografische factoren en problematiek die gerelateerd zijn aan een toe- of afname van de zelfredzaamheid.
5. Beschrijven van de ontwikkeling in zelfredzaamheid van verschillende populaties in relatie tot specifieke interventies.
6. Toetsen van het gebruik van de ZRM als beslissingsondersteuning-instrument (‘decision support tool’ (DST)) bij de beslissing in de OGGZ-keten om cliënten toe te wijzen aan Begeleid Wonen.
7. Beschrijven van de (ontwikkeling in) zelfredzaamheid van de Amsterdamse OGGZ-populatie in vergelijking met die van de 3 andere grote steden in relatie tot het gevoerde beleid in de verschillende steden.

Doelgroep

Hulp- en dienstverleners, beleidsmakers, en onderzoekers in de openbare gezondheidszorg en het sociale domein.