Pad tot huidige pagina

Algemene privacyverklaring GGD Amsterdam

Lijst

In de algemene privacyverklaring leggen wij uit hoe de GGD Amsterdam omgaat met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en verzoeken u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring GGD Amsterdam

Het verwerken van persoonsgegevens door de GGD Amsterdam is noodzakelijk voor de uitvoering van haar (wettelijke) taken. De GGD Amsterdam hecht veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen.

Als u zorg ontvangt, een dienst of product afneemt dan wel ergens anders bekend bent bij de GGD Amsterdam worden veelal uw naam, geboortedatum en woonadres verwerkt en als dit nodig is uw telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer. Voor het uitvoeren van bepaalde (wettelijke) taken verwerkt de GGD ook bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid, etnische afkomst of etnische achtergrond en/of financiële gegevens.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

De GGD Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. het uitvoeren van taken op grond van in ieder geval de volgende wet- en regelgeving: Wet publieke gezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet kinderopvang, Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;
b. preventie, zorg en nazorg aan cliënten;
c. financiële afhandeling van geboden zorg;
d. uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek;
e. doelmatig beleid en beheer van de GGD Amsterdam;
f. kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering;
g. personeelsbeheer;
h. beveiligen van GGD eigendommen, informatie, gegevens, medewerkers, cliënten en overige bezoekers

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te verwerken is soms uw toestemming nodig maar niet altijd. Toestemming is bijvoorbeeld niet nodig als de GGD Amsterdam uw gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een (behandelings)overeenkomst, het noodzakelijk is om uw vitale belang (gezondheid) of die van een ander te beschermen of omdat er sprake is van een aan de GGD Amsterdam opgedragen wettelijke taak. In dat geval kan de GGD Amsterdam ook zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

De GGD Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf heeft doorgegeven en soms ontvangt de GGD Amsterdam uw gegevens van andere personen of instanties. Dit kan bijvoorbeeld uw gemeente zijn omdat u onlangs een kind heeft gekregen en deze is ingeschreven op uw huisadres of omdat u voor een beslissing van de gemeente door een GGD-arts gekeurd moet worden voor het aanvragen van een bepaalde vergunning. Uw persoonsgegevens kunnen ook komen van een (huis)arts, buurtgenoot, familielid of van het Meldpunt Zorg en Woon overlast of de politie wanneer zij een melding doen bij Veilig Thuis.

Als de GGD Amsterdam uw persoonsgegevens van een ander persoon of instantie krijgt, dan informeert de GGD Amsterdam u hier zo spoedig mogelijk over maar doet dit in ieder geval binnen één maand. De GGD Amsterdam  informeert u van wie de gegevens afkomstig zijn, voor welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie uw gegevens eventueel worden gegeven en hoe lang deze worden bewaard. Ook ontvangt u informatie over welke rechten u heeft over de verwerking. In bepaalde gevallen schrijft de wet voor dat er van deze informatieplicht (al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk) kan worden afgeweken. Dit is bijvoorbeeld zo als sprake is van een wettelijk beroepsgeheim, u al op de hoogte bent van de informatie, het verkrijgen van uw persoonsgegevens door de GGD Amsterdam uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of omdat dit nodig is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijke vermoeden daarvan te onderzoeken.

Verstrekking aan derden

De GGD Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere personen of instanties zonder uw toestemming, tenzij de GGD Amsterdam daar een plicht of bevoegdheid tot heeft op grond van een wettelijke bepaling. U kunt de door u gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Indien de GGD Amsterdam voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik maakt van andere personen of instanties (zo genaamde ‘verwerkers’), dan worden met deze andere personen of instanties schriftelijke afspraken gemaakt om een goede en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen.

Beveiligingsmaatregelen

De GGD Amsterdam moet passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De GGD Amsterdam heeft technische beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. Alle medewerkers van de GGD Amsterdam hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht en alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens.

De GGD Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar (wettelijke) taken en houdt daarbij rekening met geldende wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U heeft een aantal privacy rechten. De belangrijkste zijn hieronder voor u samengevat:

  • Inzage: u kunt inzage vragen in het (digitaal) dossier van u en/of uw gezin. U kunt alleen persoonsgegevens inzien over uzelf of over uw kind waarover u gezag heeft. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, kunt u de persoonsgegevens niet inzien zonder toestemming van uw kind. Gegevens over andere personen in het (digitaal) dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander.
  • Afschrift: u heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die u in het (digitaal) dossier mag inzien.
  • Correctie: u kunt vragen om correctie van uw persoonsgegevens in uw (digitaal) dossier wanneer het gaat om feiten die onjuist in het (digitaal) dossier zijn opgeschreven, bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.
  • Aanvulling: u heeft het recht om een eigen verklaring in het (digitaal) dossier te laten toevoegen als u het niet eens bent met professionele indrukken, meningen of conclusies van de professional(s).
  • Verwijdering: u heeft het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.

U kunt deze verzoeken indienen via het formulier van het Loket Persoonsgegevens.

Vragen of klachten

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met GGD Amsterdam hierover, kijk dan op de algemene contactpagina van GGD Amsterdam. Daar vindt u ook telefoonnummers en een contact formulier.

Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek is behandeld door GGD Amsterdam, dan kunt u een klacht indienen via de procedure voor klachtbehandeling van GGD Amsterdam. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op de klachtenpagina.

Ook kunt u een klacht indienen over GGD Amsterdam bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

GGD Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.