Pad tot huidige pagina

Adviesteam Seksueel Misbruik

Situaties van mogelijk seksueel misbruik zijn bijna altijd ingewikkeld. Het is daarom goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) biedt concrete hulp aan hulpverleners, en via hen ook aan ouders en kinderen.

Heb je vermoedens van seksueel misbruik? Hoe pak je dat aan?

Bekijk in deze korte video hoe het ASM jou kan helpen

Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) adviseert en ondersteunt professionals die seksueel misbruik vermoeden bij een kind of iemand met een verstandelijke beperking. We bieden concreet advies over de aanpak: welke stappen kunnen worden gezet, in welke volgorde en door wie?

Ook adviseren we hulpverleners hoe ze seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie kunnen voorkomen of stoppen. Ons uitgangspunt is hulp bieden aan het slachtoffer, maar ook aan (niet-misbruikende) ouders, de vermoedelijke pleger en eventuele broertjes en zusjes. Voor ieder gezinslid moet een eigen hulptraject overwogen worden, bij voorkeur in onderlinge samenhang.

Verschillende disciplines en organisaties

Het ASM is een multidisciplinair team van experts met veel ervaring op het gebied van seksueel misbruik. Onze leden zijn afkomstig van: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Levvel, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight GGZ, Arkin, de Waag, Philadelphia en de Raad voor de Kinderbescherming. Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam coördineert het team.

Wie kan om advies vragen?

Hulpverleners uit Amsterdam-Amstelland die een vermoeden hebben van seksueel misbruik van een cliënt in een afhankelijkheidsrelatie, kunnen advies vragen over de aanpak. Het gaat hier bij voorkeur om hulpverleners die een coördinerende rol vervullen.

Zo schakelt u het ASM in

Bij vermoedens van kindermisbruik moet u altijd de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling volgen en contact opnemen met Veilig Thuis. Het Adviesteam Seksueel Misbruik komt niet in plaats van een melding bij Veilig Thuis of een aangifte bij de politie, maar kan hier wel een aanvulling op zijn.

U kunt het ASM om advies vragen:

  • wanneer u een gezin, minderjarige of iemand met een verstandelijke beperking begeleidt waar vermoedens van seksueel misbruik spelen, en
  • wanneer u zich als hulpverlener zorgen maakt. U komt er bijvoorbeeld alleen niet uit of u weet niet zeker of u het juiste in de juiste volgorde doet.

Met het raadplegen van het ASM profiteert u van onze ervaring en expertise vanuit verschillende hoeken van het veld. We bieden de kennis en ondersteuning die u nodig heeft om uw taak goed uit te voeren. Dit doen wij indien mogelijk op basis van een anonieme casus. Wanneer het voor een gedegen advies noodzakelijk is om persoonlijke informatie te delen, zullen we met u bespreken of hier toestemming voor gevraagd kan worden aan de betrokkenen. Op deze manier is het soms mogelijk dat onze leden vooraf informatie over betrokkenen ophalen binnen hun eigen organisaties. Dit kan helpen om een advies te geven dat rekening houdt met wat er al bekend is over een kind of gezin.

Een casus is niet geschikt om in te brengen als:

  • de signalen erg vaag zijn.
  • het niet om een afhankelijkheidsrelatie gaat.
  • er (nog) geen professionele hulpverlening betrokken is.

Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam.

De werkwijze van het ASM

Om het ASM in te schakelen, neemt u contact op met het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam:
020 555 5227 of asm@ggd.amsterdam.nl Aan de telefoon kunt u uw vraag toelichten. Vervolgens krijgt u een checklist toegestuurd. De voorzitter van het ASM weegt af of de adviesvraag kan worden voorgelegd en neemt hierover zo nodig contact op met de adviesvrager.

Als u de ingevulde checklist op woensdag vóór 16.00 uur opstuurt, wordt de adviesaanvraag een week later besproken. Het adviesteam heeft elke donderdagochtend een casuïstiekoverleg.
Hier bent u als aanvrager ook bij aanwezig. U geeft een toelichting op de casus en hoort de verschillende invalshoeken van de teamleden. Nog dezelfde dag ontvangt u per mail de kernpunten van het advies. Uw organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het plan van aanpak en de uitvoering daarvan.

Privacy en het delen van informatie

Voor het versturen van de checklist wordt een veilige route gekozen. In de adviesvraag wordt uitsluitend die informatie gedeeld die noodzakelijk is om de vraag te kunnen beantwoorden. Dit is de afweging van de adviesvrager zelf. In het casuïstiekoverleg wordt alleen informatie gedeeld die strikt noodzakelijk is om de voorliggende vragen te beantwoorden. Als het niet nodig is een casus te bespreken of persoonsgegevens te delen, doen we het niet.

Het ASM houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving rondom privacy en respecteert de beroepscodes. Omdat het ASM een multidisciplinair team is kunnen de regels en afwegingen van de deelnemers verschillen, ook dat wordt gerespecteerd.

De ASM-leden gaan niet eigenstandig met gedeelde informatie aan de slag, en delen deze ook niet met anderen. Direct na het overleg worden eventuele aantekeningen of documenten met persoonsgegevens vernietigd.

Toestemming vragen

Is het wenselijk om een zaak niet anoniem te bespreken? Dan moet de adviesvrager de betrokkenen informeren en om toestemming vragen. Betrokkenen (ouders/gezagsdragers en jongeren vanaf 12 jaar) moeten in dat geval goede uitleg krijgen over waar zij toestemming voor geven en wat hun rechten zijn. De adviesvrager is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming. Wij adviseren altijd om dit met de hierbij gemaakte overweging op te nemen in een eventueel dossier.

Het advies wordt altijd anoniem geformuleerd, zodat deze niet tot de persoon herleidbaar is, behalve als het onderdeel uitmaakt van het daarbij behorende dossier. Dat afwegen en organiseren is de taak van de adviesvrager. Het is aan de adviesvrager om te besluiten wat hij of zij met het advies doet en wat er wel of niet opgenomen wordt in een dossier.

Het ASM handelt naar beste kunnen, maar is in die zin niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies. Het is aan de adviesvrager om het advies al dan niet te delen met betrokkenen of derden.

Jaarverslag ASM

Wilt u het Jaarverslag 2023 van het ASM ontvangen? Bel ons op 020 555 5227 of stuur een mail aan asm@ggd.amsterdam.nl

Contact

Wilt u advies vragen aan het ASM of wilt u eerst overleggen? Bel of mail dan naar het Steunpunt Seksueel Geweld 020 555 5227 / asm@ggd.amsterdam.nl