Suïcidepreventie in Amsterdam

Lijst

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen tachtig en negentig mensen zelfmoord; vele honderden doen er poging toe. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid, met de GGD als regisseur.

De GGD heeft een plan van aanpak voor suïcidepreventie in Amsterdam opgezet.
Het doel van het project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam middels vroegsignalering, toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers, ondersteuning van nabestaanden én het beperken van toegang tot dodelijke middelen.

Verbeterde vroegsignalering door gatekeeperstraining

Dit is een training in het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. De training is opgezet voor sleutelfiguren (gatekeepers): beroepskrachten of vrijwilligers, die via hun werk in contact kunnen komen met suïcidale mensen. Zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, schoolverpleegkundigen en schooldecanen. Maar ook politiemedewerkers, streetcornerworkers, bewonersadviseurs en andere partijen in de periferie van de hulpverlening.
Meer informatie of aanvragen van gatekeeperstrainingen? Neem contact op met de projectleider Lyna Polikar lpolikar@ggd.amsterdam.nl

Aandacht voor Jeugd

Er wordt speciale aandacht gegeven aan jongeren. Binnen het nieuwe screeningsinstrument voor leerlingen voortgezet onderwijs “Jij en je gezondheid”  is een zorgpad voor suïcidepreventie bij jongeren ontwikkeld in samenwerking met de Crisisdienst van de GGZ, de Jeugd GGZ en de jeugdartsen en verpleegkundigen. Leerlingen vanaf 12 jaar met (verhoogde kans op) problemen worden actief opgespoord, ondersteund door de jeugdverpleegkundige en zo nodig toegeleid naar passende effectieve preventieprogramma’s of zorg.

Actieve toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers op de Spoedeisende Hulp

Een casemanager van de GGD benadert actief mensen die na een suïcidepoging worden gezien bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Voor ontslag uit het ziekenhuis, krijgen deze patiënten een psychiatrisch consult en een advies voor nazorg. De taak van de casemanager is om de mensen gedurende een half jaar te motiveren om het zorgadvies te blijven volgen. De casemanager bevordert de continuïteit van zorg met als doel herhaalde suïcidepogingen te voorkomen. Ook krijgen we inzicht in de samenstelling van de groep suïcidepogers, de mate waarin de huidige zorgketen toereikend is en welke lacunes er zijn. Met deze inzichten zetten we ons in om de preventiestructuur en zorgketen rondom suïcide te verbeteren.

Bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk lokaal hulpaanbod voor opvang en ondersteuning van nabestaanden

Nabestaanden van mensen die een zelfmoord hebben gepleegd, hebben een verhoogd risico zich zelf te doden. Ook is de kans op gecompliceerde rouw en depressie bij deze mensen groter.
Daarom is een toegankelijk en gevarieerd hulpaanbod voor nabestaanden in Amsterdam heel belangrijk. Er is een informatiefolder uitgegeven, met daarin een overzicht van het aanbod van verschillende zorgaanbieders.

Beperken toegang tot dodelijke middelen

Door doorlopende monitoring van locaties en methoden van suïcide worden deze in beeld gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het registratiesysteem van de forensische artsen van de GGD. Analyse van de data kan bijdragen aan advies over mogelijke veiligheidsmaatregelen.

Zie je het leven niet meer zitten?
Of maak je je zorgen over een ander?
Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.
Anoniem, gratis en 24/7.

Navigatie