Suicidepreventie

Suïcidepreventie in Amsterdam

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen tachtig en negentig mensen zelfmoord; vele honderden doen er poging toe. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid, met de GGD als regisseur.

De GGD heeft een integrale aanpak voor suïcidepreventie in Amsterdam opgezet.
Het doel van het project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam middels vroegsignalering, bespreekbaar maken van suïcidaliteit, toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers, ondersteuning van nabestaanden én het beperken van toegang tot dodelijke middelen.

Vroegsignalering/gatekeeperstraining

Training Verbeterde vroegsignalering en bespreekbaar maken van suïcidaliteit door gatekeeperstraining

Nazorg voor suïcidepogers/casemanagement

Actieve toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers op de Spoedeisende Hulp

Ondersteuning nabestaanden

Bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk lokaal hulpaanbod voor opvang en ondersteuning van nabestaanden

Beperken toegang tot dodelijke middelen

In kaart brengen door doorlopende monitoring van locaties en methoden van suïcide.

Aandacht voor Jeugd

Er wordt speciale aandacht gegeven aan jongeren. Binnen het screeningsinstrument voor leerlingen voortgezet onderwijs “Jij en je gezondheid”  is een zorgpad voor suïcidepreventie bij jongeren ontwikkeld in samenwerking met de Crisisdienst van de GGZ, de Jeugd GGZ en de jeugdartsen en verpleegkundigen. Leerlingen vanaf 12 jaar met (verhoogde kans op) problemen worden actief opgespoord, ondersteund door de jeugdverpleegkundige en zo nodig toegeleid naar passende effectieve preventieprogramma’s of zorg.

Lijst

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).