Pad tot huidige pagina

Wetenschappelijk onderzoek

Lijst

De missie van de onderzoeksgroep Forensische Geneeskunde is kennisontwikkeling binnen de forensische geneeskunde en het bevorderen van de kwaliteit van forensisch medisch handelen. Onderzoek richt zich op concrete vragen, knelpunten en kennishiaten die direct worden opgemerkt vanuit de praktijk. Met de verkregen kennis willen wij bijdragen aan de professionalisering en academisering van de forensische geneeskunde.

De afdeling FGMA doet tot eind 2024 onderzoek naar de ouderdom van bloeduitstortingen

Type onderzoek

Het type onderzoek dat wij uitvoeren is divers. Door de directe link met de praktijk loopt het uiteen van epidemiologisch onderzoek tot evaluatieonderzoek en onderzoek gericht op kwaliteitsverbetering. Bij de uitvoering van onderzoek gebruiken we wetenschappelijke methoden. Op deze wijze  wordt bijgedragen aan de professionalisering van het dagelijks handelen van forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen, en kwaliteit van zorg.

Onderzoeksprogramma

Taakvelden

Ons onderzoeksprogramma heeft betrekking op alle taakvelden in de eerstelijns forensische geneeskunde, waaronder:

  • Lijkschouw en postmortaal onderzoek
  • Medische arrestantenzorg
  • Forensisch-medisch onderzoek bij slachtoffers van geweld en slachtoffers van zedendelicten

Informatiebronnen

Het programma stellen wij vast op basis van de volgende informatiebronnen:

Lijst

Leerstoel Forensische Geneeskunde

De verbinding tussen wetenschap en praktijk is verankerd door de leerstoel ‘Eerstelijns Forensische Geneeskunde’ aan het Amsterdam UMC; Locatie AMC, bekleed door forensisch arts Prof. Dr. Udo Reijnders. De leerstoel bevordert de academisering van de forensische geneeskunde en faciliteert het wetenschappelijk (promotie)onderzoek binnen dit vakgebied. Leidend hierbij is de Kennisagenda Forensische Geneeskunde 2019-2024 van het Forensisch Medisch Genootschap.

Registratienetwerk Forensische Geneeskunde

Het RFG verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig door eerstelijns forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen worden vastgelegd. 
Het RFG is een samenwerkingsverband van meerdere GGD'en. De gegevens van het RFG zijn afkomstig uit Formatus, een elektronisch registratiesysteem voor de eerstelijns forensische geneeskunde. Doordat landelijk steeds meer GGD’en zich aansluiten bij Formatus, breidt ook het aantal deelnemers aan het RFG uit. Door de grote dekkingsgraad van het RFG kunnen uitspraken gedaan worden die representatief zijn voor heel Nederland.

RFG-data gebruiken voor eigen onderzoek?

De gegevens van het RFG zijn een rijke bron van informatie. Data worden zorgvuldig gepseudonimiseerd, waardoor ze niet herleidbaar zijn naar individuele patiënten of zorgverleners. Heeft u vragen over het RFG? Neem contact op met ons via rfg@ggd.amsterdam.nl

Samenwerkingspartners

Sinds 2013 onderhoudt de GGD Amsterdam het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde (RFG) een samenwerkingsverband van meerdere GGD'en. Hiernaast werken we samen met:

Publicaties

De opgedane kennis delen wij met de praktijk en het wetenschappelijke domein, in de vorm van publicaties in (inter)nationale (wetenschappelijke) tijdschriften en rapporten.

Daarnaast benaderen wij actief de beroepsgroep forensische geneeskunde, (GGD-)samenwerkingspartners, vakpers en algemene media, om onze onderzoeken zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en kennisoverdracht zoveel mogelijk te faciliteren.

Kijk hiervoor op Open Research Amsterdam

Leden onderzoeksgroep

Binnen de onderzoeksgroep Forensische Geneeskunde zijn meerdere onderzoekers werkzaam.

  • Prof. Dr. Udo Reijnders
  • Dr. Marcel Buster
  • Dr. Manon Ceelen
  • Dr. Tina Dorn
  • Dr. Vina Slev

Meer informatie

Wilt u met ons samenwerken of onderzoek door ons laten uitvoeren? Of wilt u cijfers, rapporten of andere informatie opvragen? Neem dan contact met ons op via onderzoekFG@ggd.amsterdam.nl