Pad tot huidige pagina

Suïcidepreventie in Amsterdam

Lijst

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen de 80 en 90 mensen zelfmoord. Vele honderden doen een zelfmoordpoging. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid. GGD Amsterdam is de regisseur.

Integrale aanpak

Lijst

Met een integrale aanpak Suïcidepreventie willen we het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam verminderen. Hierbij richten we ons op inwoners en professionals.

Pijlers van de aanpak:

Gatekeeperstraining in suïcidepreventie

De training richt zich op het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. De training is opgezet voor sleutelfiguren (gatekeepers): dit zijn beroepskrachten of vrijwilligers die via hun werk in contact kunnen komen met suïcidale mensen. Denk aan maatschappelijk werkers, jeugdartsen en -schoolverpleegkundigen, mentoren, schooldecanen en studieadviseurs. Maar ook politiemedewerkers, schuldhulpverleners, bewonersadviseurs en anderen.

De training geeft gatekeepers meer vertrouwen in de eigen effectiviteit om in gesprek te gaan met suïcidale mensen. Zo zijn ze eerder en beter in staat om om te gaan met de wanhoop en suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag van de ander.

Meer weten of een gatekeepertraining aanvragen? Neem contact met ons op via gezondleven@ggd.amsterdam.nl

Nazorg voor suïcidepogers/Casemanagement

Een casemanager van de GGD benadert actief mensen die na een suïcidepoging worden gezien bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG. Voor hun ontslag uit het ziekenhuis krijgen deze mensen een psychiatrisch consult en een advies voor nazorg.

De taak van de casemanager is om hen gedurende een half jaar te motiveren om het zorgadvies te blijven volgen. De casemanager bevordert de continuïteit van zorg met als doel herhaalde suïcidepogingen te voorkomen.

Deze aanpak geeft ons ook inzicht in de mate waarin de huidige zorgketen toereikend is en welke lacunes er zijn. Met deze inzichten zetten we ons in om de preventiestructuur en zorgketen rondom suïcide te verbeteren.

Ondersteuning voor nabestaanden

Voor nabestaanden van mensen die zelfmoord hebben gepleegd, is het verwerken van hun verlies een moeizaam proces. Naast het verdriet zoekt men naar verklaringen en zit men met talloze vragen. Het is niet eenvoudig om hierover met anderen te praten.

Uit onderzoek weten we dat nabestaanden van mensen die zelfmoord hebben gepleegd, zelf een verhoogd risico hebben om zichzelf van hun leven te beroven. Daarom is een toegankelijk en gevarieerd hulpaanbod voor nabestaanden in Amsterdam heel belangrijk.

Gespreksgroepen voor nabestaanden

Er zijn 2 gespreksgroepen om nabestaanden en naasten te ondersteunen bij de rouwverwerking, door het delen van ervaringen en gevoelens. Deze groepen worden aangeboden door de GGZ.

Meer informatie en aanmelden:

Beperken van toegang tot dodelijke middelen

De continue monitoring van suïcidelocaties en -methoden geeft inzicht in de risicovolle locaties en middelen. We maken voor de monitoring  gebruik van de registraties van de forensisch artsen van GGD Amsterdam. Het doel is om bij opvallende bevindingen te adviseren over veiligheidsmaatregelen.

113: praten over zelfmoordgedachten

Lijst

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Praten over zelfmoordgedachten kan geheel anoniem:

Extra aandacht voor jongeren

We hebben samen met de crisisdienst van de GGZ, de Jeugd GGZ en jeugdartsen en -verpleegkundigen een zorgpad voor suïcidepreventie ontwikkeld binnen “Jij en je gezondheid”. Dit is een screeningsinstrument voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen met (een verhoogde kans op) problemen worden actief opgespoord. Een jeugdverpleegkundige ondersteunt deze jongeren en als het nodig is, volgt toeleiding naar passende effectieve preventieprogramma’s of zorg.


Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de integrale aanpak voor suïcidepreventie? Neem contact met ons op. We helpen u graag.