Pad tot huidige pagina

Bodemverontreiniging

2 april 2019

Op verschillende plekken in de gemeente Amsterdam en omliggende Amstelland-gemeenten is grond vervuild met stoffen die daar niet horen. Sommige plekken worden afgedekt met een laag schone grond, dit wordt leeflaag genoemd. Op andere plekken wordt vervuilde grond afgegraven.

Tijdens zo’n grondsanering komen er soms vluchtige stoffen in de lucht terecht. De GGD adviseert in dergelijke gevallen of er luchtmetingen nodig zijn en stelt grenswaarden vast op basis van landelijke normen.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

Er kunnen allerlei stoffen in de bodem aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld: zware metalen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), oplosmiddelen, dioxinen etcetera. Of deze stoffen invloed hebben op uw gezondheid hangt af van verschillende factoren zoals de stofeigenschappen, hoe diep in de bodem of in het grondwater bevinden zich deze stoffen, en in welke concentraties. Deze factoren bepalen in hoeverre u kunt worden blootgesteld.
Sommige stoffen, zoals bepaalde PAK’s, kunnen uitdampen omdat ze vluchtig zijn. Als deze stoffen echter diep in bodem of grondwater voorkomen dan kan u niet worden blootgesteld en effecten op de gezondheid worden in dat geval dan ook niet verwacht.

In de stedelijke ophooglaag in Amsterdam komen vaak zware metalen voor. Deze stoffen zijn niet vluchtig en u kunt ze dan ook niet inademen. Als u jonge kinderen echter laat spelen in grond die vervuild is met zware metalen kan het voorkomen dat ze via hand-mond contact zware metalen binnen krijgen. Om dit te voorkomen wordt het in heel Amsterdam aangeraden om kinderen alleen in aparte zandbakken te laten spelen. Ook asbest kan in de bodem voorkomen.

Wat kan ik zelf doen?

Overlast van geur waarvan u denkt dat dit afkomstig is van de bodemsanering in uw buurt, kunt u melden bij uw stadsdeel. Doorgaans is er bij grotere saneringen een klachtenprocedure van toepassing. Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris vindt u op de website van uw stadsdeel.

Welke regels gelden er?

Er zijn regels die aangeven wanneer vervuilde bodem gesaneerd moet worden en hoe urgent dit is. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wat kan de GGD doen?

Wij kunnen bewoners informeren over de effecten van bodemverontreiniging op gezondheid. Als u te maken heeft met een bodemsanering in uw buurt en u heeft vragen met betrekking tot uw gezondheid dan kunt u ook bij ons terecht.