Privacyverklaring Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Monitor

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2022. Lees deze privacyverklaring in samenhang met de algemene privacyverklaring van GGD Amsterdam

Graag leggen wij uit hoe GGD Amsterdam omgaat met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we verzamelen, en waarvoor wij deze gebruiken. Ook uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens komen aan de orde. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en vragen u dan ook deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wat mogen we en waarom?

De GGD Amsterdam is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid en een belangrijke wettelijke taak van de GGD is monitoring, zoals de JGZ monitor. Om die taak goed uit te kunnen voeren is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.

Het doel van monitoring is het beschrijven van de lichamelijk en mentale gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving van kinderen en jongeren. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden genomen om de gezondheid van alle kinderen en jongeren te bevorderen.

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken is er op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een grondslag nodig. De GGD Amsterdam mag op basis van de grondslag ‘algemeen belang’ zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het monitoren van de gezondheid.

Deze taak in het algemeen belang wordt benoemd in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid: het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking gebaseerd op epidemiologische analyses. Anders gezegd: het monitoren van de gezondheid.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken onder andere persoonsgegevens van kinderen en jongeren die door instellingen voor jeugdgezondheidszorg zijn verzameld. Vandaar de naam JGZ-monitor. Deze gegevens zijn verzameld in het kader van zorg en worden voor monitoring hergebruikt. Het betreft gegevens die zorgprofessionals tijdens de consulten registreren en gegevens van vragenlijsten die voorafgaande aan het consult zijn ingevuld door jongeren of ouders van kinderen.

Ontvangen wij uw gegevens van andere organisaties?

Ja. Wij ontvangen de gegevens van volgende instellingen voor jeugdgezondheidszorg: afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De JGZ, de SAG en het RIVM verstrekken anonieme gegevens aan de afdeling Gezond Leven van de GGD Amsterdam. Deze verstrekkers anonimiseren de persoonsgegevens zelf of schakelen een onafhankelijke derde partij in: ZorgTTP (JGZ, RIVM) en CHOICE Insights+Strategy (SAG).

Welke gegevens verwerken we van u?

De JGZ Monitor bestaat uit 3 onderzoeken: Vaccinatiegraad, Jij en Je Gezondheid, en Groei. Voor deze onderzoeken worden jaarlijks de volgende persoonsgegevens verwerkt, al kan dat van (school)jaar tot (school)jaar iets verschillen:

Vaccinatiegraad

 • Achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht, geboortejaar, woonwijk, etnische afkomst, school, ouder- en kindcentrum;
 • Vaccinatiegegevens: BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), Hib (Haemophilus influenzae type b), HepB (Hepatitis B), Pneu (Pneumokokken), MenACWY (Meningokokken ACWY), HPV (Humaan Papillomavirus).

Jij en Je Gezondheid (oudervragenlijst)

 • Achtergrondkenmerken: invuldatum, leeftijd, geslacht, woonwijk, etnische afkomst, school, gezinssituatie, opleidingsniveau ouders;
 • Lichamelijke gezondheid: zien, horen, scoliose, zindelijkheid, buikpijn;
 • Mentale gezondheid: kwaliteit van leven, slaapproblemen, angstig en verlegen gedrag, antisociaal gedrag, posttraumatische stress;
 • Leefgewoonten: tanden poetsen, tandartsbezoek, voedingsgedrag, sport- en beweeggedrag;
 • Leefomgeving: opvoedingsbelasting, meeroken, zorgconsumptie, zorgvragen.

Jij en Je Gezondheid (jongerenvragenlijst)

 • Achtergrondkenmerken: invuldatum, leeftijd, geslacht, woonwijk, etnische afkomst, school, gezinssituatie;
 • Lichamelijke gezondheid: lengte en gewicht;
 • Mentale gezondheid: slaapproblemen, sombere gevoelens, angstige gevoelens, suïcidale gedachten, zelfbeschadiging, posttraumatische stress, piekeren, eenzaamheid, eetstoornissen;
 • Leefgewoonten: tanden poetsen, tandartsbezoek, voedingsgedrag, sport- en beweeggedrag, veilig en vrijwillig vrijen, rookgedrag, alcoholgebruik, cannabisgebruik, lachgasgebruik, gamegedrag, social media gebruik;
 • Leefomgeving: sociale veiligheid thuis, sociale veiligheid op school, zorgconsumptie (zoals vaccinaties), zorgvragen.

Groei

 • Achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht, geboortejaar, woonwijk, etnische afkomst;
 • Lichamelijke gezondheid: lengte, gewicht;
 • Leefgewoonten: voedingsgedrag (kunst/borst/gemengd).

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De afdeling Gezond Leven van de GGD Amsterdam bewaart de gegevens 15 jaar zodat derden gepubliceerde resultaten kunnen controleren en trends in de tijd kunnen worden uitgevoerd.

Wie heeft toegang tot de informatie over u?

Onderzoekers en datamanagers van de afdeling Gezond Leven van GGD Amsterdam.

Ontvangen andere organisaties uw gegevens?

Onderzoekers van externe instellingen (zoals universiteiten) krijgen anonieme gegevens en niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de beantwoording van specifieke vraagstellingen op het gebied van monitoring.
In de algemene privacyverklaring van GGD Amsterdam leest u meer over het verstrekken van gegevens aan derden.

Wat zijn uw rechten rond de informatie over u?

 • Recht op informatie: via een folder en website worden betrokkenen door de JGZ, de SAG en het RIVM geïnformeerd dat gegevens voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek gebruikt kunnen worden. Tevens is aangegeven hoe betrokkenen hiertegen bezwaar kunnen maken. Onderhavige privacyverklaring is te vinden op de privacypagina van de website van de GGD Amsterdam.
 • Recht op inzage, correctie en verwijdering: de gegevens van kinderen en jongeren (betrokkenen), die door de afdeling Gezond Leven van de GGD Amsterdam zijn ontvangen, zijn vergaand geanonimiseerd. Hierdoor zijn betrokkenen niet herleidbaar en is het niet mogelijk deze rechten uit te oefenen.

Voor de overige rechten verwijzen we naar de algemene privacyverklaring

U kunt verzoeken tot uitoefening van deze rechten ook indienen via het formulier van het Loket Persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De afdeling Gezond Leven van de GGD Amsterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens van de JGZ-monitor te beveiligen. Alle medewerkers van de GGD Amsterdam hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht en alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn hebben toegang tot de gegevens. Ook ZorgTTP en CHOICE Insights+Strategy hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen en kennen een geheimhoudingsplicht.

In de algemene privacyverklaring van GGD Amsterdam leest u meer over de beveiligingsmaatregelen.

Contact, vragen of klachten?

Langs verschillende wegen kunt u ons bereiken voor vragen of klachten over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.
U kunt vragen of klachten over de privacy van de JGZ Monitor mailen naar privacygl@ggd.amsterdam.nl

Via de contactpagina van GGD Amsterdam kunt ook contact opnemen voor vragen of klachten. Op deze pagina vindt u ook telefoonnummers en een contactformulier
GGD Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl

Ook kunt u een klacht indienen over GGD Amsterdam bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de AP.