Speerpunten en thema’s toezicht 2023

In 2022 is de GGD Amsterdam gestart met flexibel toezicht.

Ook in 2023 is het toezicht flexibel. Dit betekent dat de onderwerpen per onderzoek kunnen verschillen. De gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over de invulling. Dit gebeurt aan de hand van een aantal wettelijk bepaalde thema’s: ontwikkeling van het kind en kwaliteit, veiligheid, gezondheid, stabiliteit en professionaliteit.

In 2023 kijkt de Inspectie kinderopvang van de GGD Amsterdam vooral naar de gevolgen van de arbeidskrapte voor de kwaliteit. Per thema leggen wij uit wat dit betekent.

Thema’s en speerpunten

1. Ontwikkeling van het kind en kwaliteit

Het beoordelen van de pedagogische kwaliteit is een vast onderdeel in het toezicht. In 2023 focust het toezicht zich op zorgen rondom een kind in brede zin. Het zicht op de ontwikkeling van kinderen kan door wisselend personeel onder druk komen te staan. Welke maatregelen neemt de houder om te zorgen dat beroepskrachten in staat zijn de ontwikkeling van de kinderen te volgen? En worden kinderen en ouders goed doorverwezen bij signalen of problemen in de opvoeding?

Niet alleen in de kinderopvang is een tekort aan personeel, maar ook in het onderwijs en de zorg. Toezichthouders zien vaker kinderen met een zorgbehoefte in de reguliere kinderopvang omdat door wachtlijsten in de zorg of bij speciaal onderwijs geen passende plek te vinden is. Wat betekent dit voor de pedagogische aanpak en hoe worden beroepskrachten hierbij ondersteund? Onderdeel hiervan is uiteraard ook de bevordering van de kennis en het gebruik van de meldcode.

2. Veiligheid en gezondheid

GGD Amsterdam vindt het belangrijk om breed zicht te houden op de veiligheid en gezondheid bij de kindercentra in de regio. Veiligheid en gezondheid worden gewaarborgd door een goede beleidsvoering, waarbij risico’s vanuit de praktijk leiden tot passende maatregelen. GGD Amsterdam ziet de veiligheid en gezondheid als één van de primaire kwaliteitseisen van de kinderopvang, samen met het pedagogisch klimaat en de inzet van voldoende personeel. Om deze reden waarborgen wij dat dit bij tenminste 25% van de voorzieningen wordt onderzocht. De specifieke invulling is afhankelijk van kenmerken van de locatie, de organisatie en de inspectiehistorie.

3. Stabiliteit

In 2022 heeft de GGD Amsterdam met het oog op de arbeidskrapte bij elke voorziening de beroepskracht-kindratio beoordeeld als onderdeel van de stabiliteit. In 2023 blijft de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijk onderdeel van het toezicht, zeker wanneer uit signalen of tijdens het onderzoek blijkt dat er knelpunten ontstaan.

In 2023 focussen we ons ook op de relatie tussen wisselend personeel en de gevolgen hiervoor voor de stabiliteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat we letten op de wijze waarop door de personeelsroosters de stabiliteit zo goed mogelijk wordt gewaarborgd en op welke manier aandacht wordt besteed aan de kennismaking tussen nieuw personeel en de kinderen en hun ouders.

4. Professionaliteit

In 2023 heeft de toezichthouder het waarborgen van voldoende kennis en deskundigheid van nieuw en/of tijdelijk personeel als speerpunt.
Kennis van de kinderen is noodzakelijk om in te kunnen spelen op de behoeften van het individuele kind. Ook is het van belang om in de verzorging rekening te kunnen houden met specifieke kenmerken zoals allergieën en psychosociale en/of medische aandoeningen. Kennis van het beleid van de organisatie is belangrijk om te weten welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat de opvang veilig, gezond en pedagogisch verantwoord is.

In het toezicht kijkt de GGD hoe een organisatie zorgt dat de professionaliteit, het niveau van kennis en deskundigheid van het personeel voldoende gewaarborgd is.