Pad tot huidige pagina

Thema's en speerpunten 2024

Kinderopvangorganisaties kunnen hier lezen waar de GGD dit jaar bij een inspectie op let.

Het toezicht op de kinderopvang is flexibel. Dit betekent dat de onderwerpen waar we toezicht op houden per onderzoek verschillen. GGD Amsterdam Inspectie stemt met gemeenten de invulling over het toezicht af en vraagt input bij lokale brancheorganisaties. We bepalen de onderwerpen waarop we toezicht houden aan de hand van 5 thema’s die de wetgever heeft vastgesteld:

 1. Ontwikkeling van het kind en kwaliteit
 2. Veiligheid
 3. Gezondheid
 4. Stabiliteit
 5. Professionaliteit

Ontwikkeling van het kind en kwaliteit

De GGD kijkt hoe een organisatie het mentorschap invult en hoe de organisatie de persoonlijke competenties van de kinderen stimuleert.

 • Volgen van de ontwikkeling
  In het jaarlijks onderzoek beoordeelt de inspecteur hoe een organisatie de ontwikkeling van de kinderen volgt. We beoordelen hoe een organisatie beroepskrachten hiervoor toerust. We bekijken ook welke maatregelen de organisatie neemt als de mentor van een kind verandert.
 • Bevorderen van persoonlijke competenties
  Een kinderopvang moet kinderen spelenderwijs uitdagen en stimuleren in hun motorische, cognitieve, taalkundige en creatieve ontwikkeling. Dit zorgt er voor dat kinderen steeds zelfstandiger kunnen functioneren in een veranderende omgeving. Bij het beoordelen kijkt de inspecteur naar verschillende aspecten. Is er bijvoorbeeld een uitdagend aanbod voor de kinderen in de groep en sluit het aan op hun behoeftes en ontwikkelingsniveau. Ook kijkt de inspecteur hoe de organisatie het beleid over ontwikkelingsstimulering in de praktijk uitvoert.
 • Kwaliteit
  De inspecteur onderzoekt ook factoren die een risico vormen voor de uitvoering. Door onvoldoende vast personeel en een hoge werkdruk kan de houder wellicht alleen focus leggen op de emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen. Beroepskrachten zijn dan mogelijk minder goed in staat een breed uitdagend en goed ingerichte speelruimte te verzorgen.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid zijn één van de belangrijkste kwaliteitseisen van de kinderopvang. Daarom onderzoeken wij of minstens 25% van de voorzieningen voldoet aan de norm. De inspecteur besteedt extra aandacht aan het beleid over grensoverschrijdend gedrag en hoe de organisatie dit in de praktijk uitvoert.

Stabiliteit

De GGD kijkt naar de informatie aan ouders over de inzet van gekwalificeerde beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding. Vanwege de arbeidskrapte zijn personeelswisselingen waarschijnlijk onvermijdelijk. Organisaties zetten vaker beroepskrachten in opleiding in. We besteden in het toezicht aandacht aan hoe de organisatie ouders informeert over wie er op de opvang werkt, vooral als er nieuwe medewerkers of medewerkers in opleiding zijn. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het bieden van emotionele veiligheid en stabiliteit.

Professionaliteit

De GGD onderzoekt hoe een organisatie zorgt voor de uitvoering van het beleid in de praktijk. Tijdens het onderzoek kijken we naar de manier waarop de aansturing van beroepskrachten is georganiseerd. Dit kan door arbeidskrapte onder druk komen te staan. Een goede aansturing draagt eraan bij dat beroepskrachten hun werk goed kunnen doen. Als goede aansturing ontbreekt levert dit risico’s op voor de uitvoering van het beleid.