Pad tot huidige pagina

Werkwijze en kaders

Als toezichthouder monitoren we de kwaliteit van de zorg die op basis van de Wmo wordt geleverd. Daarbij kijken we naar de wet en naar wat gemeenten verstaan onder het begrip kwaliteit.

Toetsingskaders

Het toezicht vindt plaats op basis van wat er in de Wet maatschappelijke ondersteuning staat, en de lokale regels die gemeenten stellen aan de Wmo-zorg. De toetsingskaders laten zien wat we als toezichthouder toetsen.

Verantwoordelijkheden

  • Cliënten met een pgb zijn verantwoordelijk voor het goed besteden van het pgb. Zij moeten kwalitatief goede voorzieningen inkopen en een goede en overzichtelijke administratie voeren.
  • Aanbieders van Wmo-voorzieningen zijn verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning van goede kwaliteit.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven op de naleving van de Wmo en de kwaliteit van het complete aanbod aan voorzieningen, inclusief toegang en uitstroom.
  • GGD Amsterdam is als toezichthouder verantwoordelijk voor het beoordelen of de wet en de gemeentelijke regels worden nageleefd.

Lokale eisen

De lokale eisen van de gemeenten zijn vastgelegd in beleidsregels en verordeningen. Die kunt u op de websites van de verschillende gemeenten nalezen.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam stelt concrete eisen aan de kwaliteit van voorzieningen. Dit geldt  ook voor de kwaliteit van voorzieningen die cliënten met een pgb inkopen bij zorgaanbieders. De eisen staan in de nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Overige gemeenten

De beleidsregels en verordeningen per gemeente zijn uitgewerkt in inkoopeisen, ook wel het Programma van Eisen genoemd, en in de contracten die de gemeenten hebben gesloten met zorgaanbieders.

Jaarplannen en voortgangsrapportages

Als toezichthouder maken we jaarplannen voor de gemeente Amsterdam en de verschillende  regiogemeenten. In deze plannen leest u op welke thema's wij ons richten. Ook verschijnen er regelmatig voortgangsrapportages. U kunt deze opvragen door een mail te sturen naar meldpuntzorgenjeugd@ggd.amsterdam.nl