Pad tot huidige pagina

Toezicht kinderopvang

1 februari 2022

De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

Waarom toezicht in de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.

In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen voert de GGD Amsterdam onderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om in te grijpen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?

De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet kinderopvang.

Landelijk register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle voorzieningen opgenomen waarvan de gemeente heeft besloten dat deze mogen exploiteren. In het register vindt u de contactgegevens van de voorzieningen. Ook de onderzoeksrapporten van de GGD worden in het register gepubliceerd.

KIDDI app

Medewerkers in de kinderopvang kunnen gebruik maken van de KIDDI app. Deze app geeft informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. U vindt de app in de Apple store (Apple) en de Play Store (Android).