Pad tot huidige pagina

Ziekteverzuimbegeleiding

Is uw kind vaak of voor lange tijd ziek en mist het daardoor school? Dan kan de school advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit doet de school alleen na overleg met de ouder(s) en het kind. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de JGZ nodigt de ouder(s) en het kind dan uit voor een ziekteverzuimgesprek.

Ziekteverzuimgesprek

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige bespreekt met ouder(s) en kind de gezondheidsklachten en mogelijke oorzaken van het ziekteverzuim. De gezondheid en het welbevinden van het kind staan hierbij centraal. Samen wordt er besproken wat er nodig is om weer (meer) naar school te gaan. En wordt er samen besloten welke hulp of zorg passend is. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan wordt vervolgens met school besproken. Het is belangrijk om tot een oplossing te komen, omdat langdurig verzuim invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ook kan het leiden tot leerachterstand, langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

Privacy

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie alleen met anderen wordt besproken als ouder(s) en/of kind daar toestemming voor geven. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen daar samen met hun ouders over. Vanaf 16 jaar beslissen zij hier zelf over. Een verslag van het ziekteverzuimgesprek en het plan van aanpak komen in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van het kind te staan.

Leerplicht

Het gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zij informeren de school als ouder(s) en kind geen gesprek willen of niet op de afspraak komen. De school kan besluiten de leerplichtambtenaar in te schakelen. Jongeren zonder startkwalificatie zijn tot 18 jaar verplicht om onderwijs te volgen.

Contact

  • Voor contact met de jeugdarts of het verzetten van de afspraak, belt u in de regio Amstelland naar (020) 555 5964 en in Amsterdam naar (020) 555 5961 De naam en de contactgegevens van de jeugdarts zijn ook bekend bij de school.
  • Voor ouders van kinderen tot 12 jaar is er de mogelijkheid om te chatten. U kunt korte, algemene vragen stellen. Kijk hiervoor op:  Chatten met een jeugdverpleegkundige - GGD Amsterdam
  • Voor jongeren die meer willen weten over hun gezondheid is er www.jouwggd.nl Hier staan tips om gezond te leven en goed in je vel te zitten. Zij kunnen op deze site ook chatten of mailen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Meer over jeugdgezondheidszorg in uw buurt