Nieuwsbrief Inspectie Kinderopvang – april 2023

27 september 2023

Nieuwsbrief Inspectie Kinderopvang – april 2023

Afbeelding

Lijst

In deze nieuwsbrief informeert de Inspectie kinderopvang van de GGD Amsterdam houders, pedagogisch medewerkers, beleids- en kwaliteitsmedewerkers en andere geïnteresseerden over ontwikkelingen in het toezicht op de kinderopvang in de regio Amsterdam-Amstelland.

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Zorg over kwaliteit in de kinderopvang door arbeidskrapte
  • Speerpunten en thema’s toezicht 2023
  • Wijziging wetgeving samengestelde oudercommissie
  • Voorgenomen wijzigingen kwaliteitseisen
  • Opvang op een tweede stamgroep: wat zijn de eisen?

Zorg over kwaliteit in de kinderopvang door arbeidskrapte

In zowel de politiek als de media is de afgelopen periode aandacht geweest voor de gevolgen van de arbeidskrapte op de kwaliteit van de kinderopvang. Hierbij delen zowel bestuurders, kinderopvangorganisaties als ouders hun zorgen over de kwaliteit.

De GGD Amsterdam deelt deze zorgen. De Inspectie kinderopvang merkt in de dagelijkse praktijk de invloed van de tekorten aan vast personeel op de organisatie en de kwaliteit van de kinderopvang in de regio. Organisaties staan soms voor lastige dilemma’s om zowel kwaliteit te waarborgen als continuïteit te bieden.

De GGD Amsterdam benadrukt het belang van behoud van voldoende kwaliteit. In deze nieuwsbrief brengt de inspectie daarom de werkwijze in het toezicht nogmaals onder de aandacht. Hierbij extra informatie over de inzet van beroepskrachten in opleiding en het 4-ogenprincipe.


Speerpunten en thema’s toezicht 2023

In 2022 is de GGD Amsterdam gestart met flexibel toezicht. Ook in 2023 is het toezicht flexibel. Dit betekent dat de onderwerpen per onderzoek kunnen verschillen. De gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over de invulling. Dit gebeurt aan de hand van een aantal wettelijk bepaalde thema’s: ontwikkeling van het kind en kwaliteit, veiligheid, gezondheid, stabiliteit en professionaliteit.

In 2023 kijkt de Inspectie kinderopvang van de GGD Amsterdam vooral naar de gevolgen van de arbeidskrapte voor de kwaliteit. Per thema leggen wij uit wat dit betekent.


Wijziging wetgeving samengestelde oudercommissie

Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels over het instellen van een oudercommissie versoepeld. Hierdoor is het mogelijk om een gecombineerde oudercommissie in te stellen voor meerdere voorzieningen voor kinderopvang. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:


Voorgenomen wijzigingen kwaliteitseisen

Verschillende kwaliteitseisen worden binnenkort aangepast. Bijvoorbeeld de 3-uursregeling en de eisen aan vaste beroepskrachten. Deze wijzigingen zijn nu nog niet van kracht. Dit betekent dat de huidige kwaliteitseisen nog gelden.

Vooruitlopen op de wijzigingen leidt tot overtredingen en mogelijk handhaving. Houd hier rekening mee bij de organisatie van uw opvang.


Opvang op een tweede stamgroep: wat zijn de eisen?

De GGD Amsterdam krijgt veel vragen over de opvang op een tweede stamgroep en de schriftelijke toestemming van ouders. Ook krijgen wij signalen dat verschillende organisaties de voorschriften niet toepassen zoals deze bedoeld zijn.

Daarom hebben wij een overzicht opgesteld van veel gestelde vragen. Wij adviseren u om dit overzicht door te nemen om te bepalen of uw werkwijze voldoet of dat aanpassing nodig is. De toezichthouders van de GGD Amsterdam gaan hier de komende tijd tijdens de inspectiebezoeken extra op letten.


Aan- en afmelden

 Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.